Mykolo Romerio Universitetas (buvęs Lietuvos teisės universitetas)

 

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

 

1. Duomenys apie paraiškos teikėją

 

Pareiškėjo pavadinimas

Mykolo Romerio universitetas (buvęs Lietuvos teisės universitetas)

Pareiškėjo teisinė forma

Aukštoji mokykla

 

Pareiškėjo rekvizitai

subjekto kodas

111951726

adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

tel.

+370 5 2714 625

faksas

+370 5 26 76 000

el. p. adresas

 roffice@mruni.lt

 

 

2. Ar projektas turi partnerį (-ius)

Ar projektas turi partnerį (-ius)

o taip       x ne 

 

 

3.  Duomenys apie projektą, kuriam prašoma parama:

Prioritetas

2 prioritetas Žmogiškųjų išteklių plėtra

Priemonė

5 priemonė Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

Priemonės veiklos sritys

Veiklos sritis MTEP kokybės užtikrinimas mokslo ir studijų sistemoje; MTEP veiklos kokybės užtikrinimo vidinių sistemų sukūrimas ir veikla mokslo ir studijų institucijose

Projekto pavadinimas

 

 

Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas lietuvos teisės universitete

 

Projekto tipas

 

 savarankiškas projektas

o vienas iš etapų

x vienas iš grupės projektų

Projekto įgyvendinimo vieta/ aprėptis

 

(a)    Savivaldybė (-s) Vilniaus m.

(b)    x miesto teritorija 

(c)    o  kaimo vietovė

(d)  o  geografiškai neribota

Projekto įgyvendinimo trukmė, mėn.

36 mėn.

Projekto pradžia:

2005 m. kovas

Projekto pabaiga:

2008 m. vasaris

 

 

 

 

4. Projekto santrauka:

Trumpas projekto esmės aprašymas

 

Mykolo Romerio universitetas (buvęs Lietuvos teisės universitetas) siekia įgyvendinti Europos Sąjungos ir Lietuvos politiką aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų srityje, suformuluotą 2000-aisiais metais paskelbtame Europos Komisijos komunikate “Kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę”, 2001-aisiais metais Europos šalių švietimo ministrų susitikime paskelbtame komunikate “Kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę”, bei 2002 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1182 patvirtintose Prioritetinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kryptyse. Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) strateginius tikslus atitinka MTEP prioritetinė kryptis “Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje”.

 

Besiformuojančios žinių visuomenės sąlygomis tradicinės socialinių mokslų disciplinos, kurios iki šiol buvo sėkmingai plėtojamos Mykolo Romerio universitete (buvusiame Lietuvos teisės universitete), išgyvena pasikeitimų laikotarpį, - formuojasi naujos mokslinės paradigmos, atsiranda nauja tarpdisciplininių mokslinių tyrimų problematika, pritaikomi nauji mokslinių tyrimų metodai ir technologijos, kuriami nauji socialinės tikrovės modeliai. Mykolo Romerio universitetas (buvęs Lietuvos teisės universitetas) tam, kad išliktų konkurencingas aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų erdvėje, o Universiteto rengiami specialistai galėtų sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, privalo nuolat tobulinti savo mokslo ir studijų procesą, laiku reaguodamas į visuomenės ir ją tiriančių mokslinių disciplinų pokyčius.

 

Mykolo Romerio universitete (buvusiame Lietuvos teisės universitete) funkcionuoja kokybės užtikrinimo sistema, apimanti mokslo ir studijų procesų kokybės vertinimą ir šių procesų tobulinimą, - Universiteto padaliniai Mokslo centras ir Studijų centras organizuoja mokslininkų ir dėstytojų darbo kokybės ir produktyvumo vertinimus, teikia pasiūlymus dėl kokybės tobulinimo, pagal bendras metodikas naujas universiteto studijų programas įvertina Studijų kokybės vertinimo centras. Vis dėlto, orientuojantis į MTEP prioritetinės krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ įgyvendinimą, vidinė mokslo ir studijų proceso kokybės užtikrinimo sistema Mykolo Romerio universitete (buvusiame Lietuvos teisės universitete) turi būti tobulinama, pasiremiant kitose šalyse sukaupta kokybės vertinimo ir tobulinimo patirtimi mokslo ir studijų srityje, tikslingai pasinaudojant praktiškai pasiteisinusiais kokybės vertinimo modeliais (pvz., EKVF Tobulumo modeliu, ISO 9000 kokybės vadybos standartais ir kt.).

 

Numatoma, kad teisės, viešojo administravimo, vadybos, ekonomikos ir socialinio darbo studijų kryptims[1] bus parengtos magistrantūros, doktorantūros studijų, mokslinės veiklos kokybės vertinimo ir tobulinimo metodikos, kurios užtikrins MTEP prioritetinės krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ reikalavimų įgyvendinimą. Pagal parengtas metodikas bus vertinami ir tobulinami šių socialinių mokslų krypčių magistrantūros ir doktorantūros studijų, mokslinės veiklos organizavimo procesai, bus organizuojami mokymo seminarai šių socialinių mokslų krypčių dėstytojams bei administraciniam studijų personalui ir tarptautinė konferencija MTEP prioritetinės krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ kokybės tobulinimo galimybėms aptarti.

 

Projekto tikslinės grupės yra Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) socialinių mokslų krypčių - teisės, viešojo administravimo, vadybos, ekonomikos ir socialinio darbo - magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai, dėstytojai, mokslininkai tyrėjai, kurie bus tobulinamo mokslo ir studijų proceso dalyviai.

 

Projekto veiklos bus įgyvendinamos panaudojant Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) žmogiškuosius išteklius ir pasitelkiant specialistus iš kitų Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir studijų institucijų bei kitus socialinius partnerius. Projekto vykdytojus konsultuos Olandijos Twentės universiteto Aukštojo mokslo politikos tyrimų centro ekspertai, turintys patirtį, diegiant kokybės užtikrinimo sistemas kituose Vidurio ir Rytų Europos universitetuose. Kokybės užtikrinimo sistemos nepertraukiamam funkcionavimui palaikyti Mykolo Romerio universitete (buvusiame Lietuvos teisės universitete) bus sukurta nuolat veikianti kokybės užtikrinimo darbo grupė, kurią sudarys 2 etatiniai Studijų centro ir Mokslo centro darbuotojai. Kokybės vertinimo ir tobulinimo metodikos bus rengiamos, sudarius Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) specialistų ir socialinių partnerių darbo grupes, vertinimus atliks ir tobulinimo rekomendacijas rengs LTU kokybės užtikrinimo darbo grupė, sudarydama autorines ir paslaugų sutartis su reikalingais specialistais.  Projekto stebėseną užtikrins projekto Valdymo grupė, kurią sudarys Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) socialinių partnerių atstovai.

 

Projekto tikslai ir rezultatai:

 

Projekto tikslas yra sukurti MTEP prioritetinę kryptį „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ atitinkančią magistrantūros studijų, doktorantūros studijų ir mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo sistemą Mykolo Romerio universitete (buvusiame Lietuvos teisės universitete) šioms socialinių mokslų kryptims: teisei, viešajam administravimui, vadybai, ekonomikai ir socialiniam darbui.

 

Projekto specifiniai tikslai:

1 Sukurti Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) socialinių mokslų krypčių – teisės, vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos ir socialinio darbo, - magistratūros ir doktorantūros studijų, mokslinės veiklos kokybės vertinimo ir tobulinimo metodikas pagal MTEP prioritetinės krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ reikalavimus.

2.Vertinti socialinių mokslų krypčių – teisės, vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos ir socialinio darbo, - magistratūros ir doktorantūros studijų, mokslinės veiklos kokybę Mykolo Romerio universitete (buvusiame Lietuvos teisės universitete) pagal parengtas metodikas.

3.Pagal vertinimo metu gautas išvadas ir rekomendacijas tobulinti Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) socialinių mokslų krypčių – teisės, vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos ir socialinio darbo, - magistratūros ir doktorantūros studijų, mokslinės veiklos kokybę, pagal  MTEP prioritetinės krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ reikalavimus.

 

Projekto rezultatai:

 

1) Teisės, viešojo administravimo, ekonomikos ir socialinio darbo krypčių magistrantūros studijų proceso kokybės vertinimo ir tobulinimo metodika;

2) Teisės, vadybos ir administravimo krypčių doktorantūros studijų proceso kokybės vertinimo ir tobulinimo metodika;

3) Teisės, vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos ir socialinio darbo krypčių mokslinės veiklos organizavimo proceso kokybės užtikrinimo metodika;

 

4) Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) teisės krypties magistrantūros studijų proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos;

5) Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) viešojo administravimo krypties magistrantūros studijų proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos;

6) Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) ekonomikos krypties magistrantūros studijų proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos;

7) Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) socialinio darbo krypties magistrantūros studijų proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos;

 

8) Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) teisės krypties doktorantūros studijų proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos;

9) Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) vadybos ir administravimo krypties doktorantūros studijų proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos;

 

10) Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) teisės krypties mokslinės veiklos organizavimo proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos;

11) Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) viešojo administravimo krypties mokslinės veiklos organizavimo proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos;

12) Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) vadybos krypties mokslinės veiklos organizavimo proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos;

11) Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) ekonomikos krypties mokslinės veiklos organizavimo proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos;

12) Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) socialinio darbo krypties mokslinės veiklos organizavimo proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos;

 

13) Vienas 8 val. konsultacinis seminaras kokybės vertinimo ir tobulinimo metodikų rengėjams ir kokybės užtikrinimo darbo grupės darbuotojams (20 dalyvių), dalyvaujant 2 pranešėjams iš Olandijos Twentės universiteto Aukštojo mokslo politikos tyrimų centro;

 

14) Šeši 8 val. konsultaciniai seminarai, kuriuose bus pristatomos kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos, skirti Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams, mokslininkams tyrėjams ir dėstytojams (po 20 dalyvių), dviejuose iš seminarų dalyvaujant po 1 pranešėją iš Olandijos Twentės universiteto Aukštojo mokslo politikos tyrimų centro;

 

15) Penki 8 val. seminarai, kuriuose bus pristatomos kokybės vertinimo ir tobulinimo metodikos, kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos, kokybės tobulinimo išvados, skirti Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) ir kitų mokslo ir studijų institucijų administraciniam studijų personalui, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams, mokslininkams tyrėjams, dėstytojams ir socialiniams partneriams (po 20 dalyvių);

 

16)Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto)  studentai ir darbuotojai, kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų darbuotojai, Universiteto socialiniai partneriai, įgiję naujų žinių seminarų metu;

 

17) 2 dienų tarptautinė konferencija apie MTEP prioritetinės krypties “Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje” mokslo ir studijų proceso kokybės tobulinimo galimybes;

 

18) Leidinys, kuriame bus publikuojamos kokybės vertinimo ir tobulinimo metodikos, kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos, kokybės tobulinimo išvados.

 

5. Laukiamos projekto pasekmės:

 

Rodiklio pavadinimas

 

Matavimo vienetas

 

Laukiamo pasekmių kiekybinė išraiška

Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) magistrantūros studijų proceso kokybė MTEP krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ reikalavimų požiūriu

balai[2]

Pažanga, vertinant pagal parengtas metodikas 3 metų laikotarpyje

Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) doktorantūros studijų proceso kokybė MTEP krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ reikalavimų požiūriu

balai

Pažanga, vertinant pagal parengtas metodikas 3 metų laikotarpyje

Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) mokslinės veiklos organizavimo proceso kokybė MTEP krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ reikalavimų požiūriu

balai

Pažanga, vertinant pagal parengtas metodikas 3 metų laikotarpyje

Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) magistrantūros studijų absolventų pasirengimas realizuoti demokratinio valdymo principus žinių visuomenės sąlygomis

balai

Pažanga, vertinant pagal parengtas metodikas (absolventų apklausos ir kt.) 3 metų laikotarpyje

Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) doktorantūros studijų studentų pasirengimas realizuoti demokratinio valdymo principus žinių visuomenės sąlygomis

balai

Pažanga, vertinant pagal parengtas metodikas (doktorantų apklausos ir kt.) 3 metų laikotarpyje

Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) mokslininkų tyrėjų pasirengimas vykdyti mokslinę veiklą, kad ši atitiktų MTEP krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ reikalavimus

balai

Pažanga, vertinant pagal parengtas metodikas (mokslininkų tyrėjų apklausos ir kt.) 3 metų laikotarpyje

Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) magistrantūros studijų programų atitikimas MTEP krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ reikalavimams

vienetai, balai (vienetai – programų skaičius; balai – atitikimo laipsnis)

Atitinkančių šiuos reikalavimus programų skaičiaus padidėjimas, vertinant pagal parengtas metodikas 3 metų laikotarpyje

Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) doktorantūros studijų atitikimas MTEP krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ reikalavimams

Vienetai, balai (vienetai – disertacijų skaičius; balai – atitikimo laipsnis)

Apgintų disertacijų, atitinkančių šiuos reikalavimus, skaičiaus padidėjimas 3 metų laikotarpyje

Mykolo Romerio universiteto (buvusio Lietuvos teisės universiteto) vykdomų mokslo tiriamųjų projektų, publikacijų atitikimas MTEP krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ reikalavimams

Vienetai, balai (vienetai – projektų ir publikacijų skaičius; balai – atitikimo laipsnis)

Atitinkančių šiuos reikalavimus mokslo tiriamųjų projektų, publikacijų skaičiaus padidėjimas 3 metų laikotarpyje

 

 

 

 [1] Šios socialinių mokslų kryptys yra apibrėžtos, remiantis Švietimo ir mokslo ministro 2001 m.sausio 19 d. įsakymu Nr.79 patvirtintu Lietuvos aukštojo mokslo studijų ir krypčių sąrašu.

[2] Vertinimo metodikų parengimas yra viena projekto veiklos sričių, todėl matavimo vienetai ir rodikliai bus patikslinti, parengus metodikas pagal šiame projekte nustatytą grafiką.