Rezultatai

Projekto rezultatai ir pasekmės

Kadangi magistrantūros ir doktorantūros studijų programos bus sukurtos ir atnaujintos, atsižvelgiant į MTEP gaires ir darbo rinkos poreikius, pagerėjusi studijų kokybė baigusiems studijas suteiks daugiau įsidarbinimo galimybių. Atnaujinus doktorantūros programas ir užtikrinus doktorantų mobilumą, išaugs pastarųjų atliekamų mokslinių tyrimų kokybė, paspartės Lietuvos integracija į Europos mokslinių tyrimų erdvę.

Pažymėtina, kad projekto įgyvendinamų veiklų tęstinumas bus užtikrinamas ir pasibaigus projekto finansavimui. Naujai sukurtose bei atnaujintose antrosios ir trečiosios pakopos studijų programose ir toliau bus rengiami MTEP krypties "Moksliniai tyrimai, skirti žinių visuomenei kurti" srities "Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje" specialistai, reikalingi Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų efektyvumui bei konkurencingumui didinti. Šių veiklų finansinį tęstinumą Mykolo Romerio universitetas sugebės užtikrinti savais ištekliais analogiškai, kaip šiuo metu veikiančioms studijų programoms. Doktorantų mobilumas bus skatinamas, dalyvaujant tiek dvišaliuose, tiek daugiašaliuose tarptautiniuose projektuose ir tinkluose.

Politiniu lygmeniu projekte numatytomis veiklomis bus prisidedama prie strateginių MTEP politikos tikslų, į kuriuos atsižvelgiant iki 2015 m. Lietuva turi tapti žinių visuomene, įgyvendinimo.


Metinė projekto ataskaita už 2005 m.