Ermasov, Sergey, Saratov State University, United States