Paraiškų pateikimas

Tam, kad pateikti paraišką, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Jau esate prisiregistravęs žurnale "Jurisprudencija"?
Prisijungti

Neturite vartotojo vardo ir slaptažodžio?
Registruotis

Tam, kad pateikti paraišką, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

 

Nurodymai autoriams

Bendroji informacija

Mykolo Romerio universiteto leidinio „Jurisprudencija. Mokslo darbai“ pagrindinis tikslas – skatinti mokslinį dialogą tarp teisės mokslininkų ir praktikų, plėtoti modernią teisinę mintį, analizuoti Lietuvos teisės kūrimo ir taikymo problemas bei jų sprendimui reikšmingas Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktualijas, mokslinėmis idėjomis prisidėti prie nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės kūrimo ir tobulinimo.

Mokslo darbų leidinyje „Jurisprudencija“ spausdinami originalūs recenzuoti straipsniai įvairiomis teisės mokslo temomis, apimant administracinės ir administracinio proceso, baudžiamosios ir baudžiamojo proceso, civilinės ir civilinio proceso teisės, darbo ir verslo teisės, Europos Sąjungos, tarptautinės privatinės ir viešosios teisės, konstitucinės ir lyginamosios teisės, teisės filosofijos ir teorijos, teisės istorijos ir kitų teisės šakų aktualijos. Taip pat publikuojamos teismų praktikos apžvalgos, mokslinių monografijų ir kitų mokslinių leidinių recenzijos, pranešimai apie teisės mokslui reikšmingas konferencijas ir seminarus.

Leidinio partneriai – Vroclavo universitetas (Lenkija), Tomašo Gariko Masaryko universiteto Teisės fakultetas (Brno, Čekijos Respublika), Latvijos universiteto Teisės fakultetas (Ryga, Latvija), Tartu universiteto Teisės fakultetas (Estija).

Mokslo darbų leidinys „Jurisprudencija“ yra įtrauktas į EBSCO Publishing, C.E.E.O.L., PROQUEST, Ulrich’s  tarptautines duomenų bazes.

Straipsnio struktūra:

Mokslo darbų leidiniui „Jurisprudencija“ teikiami originalūs, anksčiau neskelbti moksliniai straipsniai lietuvių kalba (redaktorių kolegijos nutarimu straipsnis gali būti spausdinamas ir anglų kalba). Straipsnis turi būti parengtas pagal žemiau pateikiamą šabloną:

• straipsnio pavadinimas;

• autoriaus (-ių) vardas ir pavardė;

• mokslo ar kitos institucijos, kuriai autorius (-iai) atstovauja, pavadinimas, elektroninio pašto adresas;

• straipsnio pateikimo mokslo darbų leidinio „Jurisprudencija“ redaktorių kolegijos atsakingajam arba vykdomajam redaktoriui data;

• straipsnio santrauka (apimtis – nuo straipsnio santrauka (apimtis – nuo 1 000 iki 1 500 spaudos ženklų su tarpais) lietuvių kalba, kurioje glaustai perteikiamas straipsnio turinys, nurodomi pagrindiniai straipsnyje tiriami probleminiai klausimai;

• reikšminiai žodžiai (5–8 pagrindinės sąvokos) lietuvių kalba;

• įvadas, kuriame pagrindžiamas temos aktualumas, naujumas, apibrėžiamas mokslinio tyrimo tikslas, nurodomi tyrimo objektai ir metodai, įvertinamas analizuojamos problemos (-ų) ištirtumas kitų mokslininkų darbuose;

• pagrindinis straipsnio tekstas, pageidautina, – suskirstytas į numeruojamus (pvz., 2., 2.1., 2.2.1. ir t. t.) skyrius ir poskyrius;

• straipsnis baigiamas atlikto mokslinio tyrimo rezultatus apibendrinančiomis išvadomis ir pateikiamomis rekomendacijomis;

• straipsnio priedai:

1) santrauka anglų kalba (nuo 1 000 iki 1 500 spaudos ženklų su tarpais) ir reikšminiai žodžiai (5–8 pagrindinės sąvokos) anglų kalba. Prieš santrauką nurodomas straipsnio pavadinimas anglų kalba didžiosiomis raidėmis, autoriaus vardas, pavardė, autoriaus atstovaujama mokslo ar kita institucija ir valstybė;

Nuorodos straipsnio pagrindiniame tekste sudaromos naudojant viršutinio indekso (Footnotes) arabiškus skaičius, atitinkamo puslapio apačioje pateikiant cituojamos literatūros bibliografinius aprašus. Pabrėžtina, kad privalu cituoti naujausius (per pastaruosius penkerius metus paskelbtus) pripažintus mokslo šaltinius. Literatūros sąrašas straipsnio pabaigoje nėra pateikiamas.

Bibliografinės nuorodos sudaromos vadovaujantis Citavimo taisyklėmis.

 

 

 

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau pateikiamais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos nebus priimamos.

 1. Redaktorių kolegijai pateikiama elektroninė straipsnio versija OJS sistemoje adresu http://jurisprudencija.mruni.eu

  Atkreiptinas dėmesys, kad pagal nurodytą šabloną parengtas straipsnis siekiant užtikrinti anonimišką recenzavimą į OJS įkeliamas be visų aukščiau išvardytų struktūrinių dalių. Asmeninė informacijos dalis turi būti pateikiama atskirame autoriams (-ių) identifikuoti skirtame dokumente.


 2. Straipsnis rengiamas pagal šabloną Microsoft Word programa, Times New Roman 12 pt raidžių dydžio šriftu, eilutės 1,5 intervalu, iš visų kraštų 25 mm paraštės. Straipsnio apimtis 31 680–47 520 spaudos ženklų su tarpais; mokslinių recenzijų – iki 39 600 spaudos ženklų su tarpais. Atskiru redaktorių kolegijos nutarimu gali būti leidžiama spausdinti ir didesnės apimties mokslinius straipsnius ir recenzijas. Puslapiai numeruojami.

 3. Paveikslai, schemos, diagramos, lentelės, nuotraukos pateikiamos straipsnio tekste. Nuotraukos turi būti tinkamos reprodukuoti kokybės. Paveikslų, schemų, diagramų, nuotraukų pavadinimai nurodomi jų apačioje, lentelių – viršuje, numeruojami eilės tvarka.

   

 4. Atskirame lape (OJS sistemoje prisegamas kaip papildomas dokumentas) pagal šabloną pateikiami duomenys apie autorių (-ius): vardas ir pavardė, atstovaujama institucija, adresas, autoriaus einamos pareigos, telefonas, elektroninio pašto adresas, pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys. Taip pat nurodomas mobiliojo ryšio telefonas, kuriuo autorius (vienas iš autorių) tiesiogiai bendraus su redaktorių kolegija, kalbos redaktoriais, vertėjais.

 5. Kiekvieną straipsnį recenzuoja ne mažiau kaip du redaktorių kolegijos konfidencialiai paskirti recenzentai – aktyvūs mokslininkai, iš kurių bent vienas turi būti ne redaktorių kolegijos narys.

  Po recenzavimo autoriai redakcinės komisijos nurodytu terminu pateikia atsižvelgiant į recenzentų ir redaktorių pastabas pataisytą galutinį straipsnio variantą su visomis aukščiau nurodomomis struktūrinėmis dalimis. Straipsnį priėmus spaudai autorius (-iai) pasirašo sutikimą jį publikuoti.

  Recenzijos ir sutikimo publikuoti formas žr. http://jurisprudencija.mruni.eu

 6. Po straipsnio priėmimo spaudai, autorius (-iai) turi pateikti redkolegijai pasirašytą sutikimą dėl straipsnio publikavimo (pagal http://jurisprudecija.mruni.eu pateiktą formą ).

 7. Pateikiant rankraštį yra patvirtinama, kad autoriaus buvo laikomasi aklojo recenzavimo užtikrinimo taisyklių.

 8.    CITAVIMO TAISYKLĖS

   1.    Tekste kursyvu (Italic) rašomi lotyniški ir kt. kalbų (ne lietuvių) pavadinimai, citatos. Kitų kalbų asmenvardžiai pateikiami autentiška forma, juos gramatiškai adaptuojant (linksniuojant pridedamos galūnės), pvz., Larouss’as, Larousse’o. Vardo raidė nuo pavardės atskiriama tarpu.


   2.    Lentelės turi būti įterptos tekste, numeruojamos, su pavadinimais. Lentelių numeracija ir pavadinimai rašomi viršuje paryškintai ir kursyvu (pvz., 1 lentelė. Statistiniai 2014 m. duomenys). Lentelės teksto dalys nei vertikaliomis, nei horizontaliomis linijomis neatskiriamos, išskyrus lentelės metriką viršuje ir pabaigą.

  Paveikslų (brėžinių, grafikų, diagramų, fotografijų, piešinių ir pan.) pavadinimai  paryškintu šriftu kursyvu numeruojami apačioje – 1 pav. Xxxxx. Pateikiami nespalvoti (gali būti įvairūs grey skalės atspalviai), padaryti EXCEL arba kitomis programomis (diagramos, grafikai *doc arba *xls, schemos, nuotraukos ir pan. – *cdr arba *tiff, rezoliucija mažiausiai 300 dpi) ir perkelti į wordo tekstą, arba atskiru EXCEL failu.

  1. 3.   Nuorodos tekste numeruojamos ištisine tvarka, jų numeris rašomas prieš skyrybos ženklus (kablelį ar tašką).

  3.1.Jeigu cituojama pažodžiui, citata turi būti aiškiai atskiriama kabutėmis arba kursyvu. Kabutės turi būti lietuviškos: „xxxxxx“. Jei kabutėse cituojamas visas teksto fragmentas ar sakinys, o ne jo dalis, taškas rašomas prieš kabutes, o ne po jų: „Xxxxxxxxx.“ Jei cituojama praleidžiant (sakinį ar žodžius), pažymima ženklu <...>.

        3.2.  Išnašose (footnote) pateikiamas bibliografinis cituojamo teksto aprašas:

  -          Autoriaus pavardė didžiosiomis (Font ® Small caps) raidėmis, po pavardės kablelis, vardas ar vardo raidė. Jei autorių du arba trys, jų pavardės atskiriamos kabliataškiais, jei daugiau – pirmojo pavardė ir po kablelio kursyvu et al.  

  -          Kūrinio pavadinimas rašomas stačiuoju šriftu. Nurodoma leidinio išspausdinimo vieta, leidykla, išleidimo metai, citatos puslapiai nuo–iki, tarp jų ilgas brūkšnys be tarpų.

  Pavyzdžiui

  Laužikas, E.; Mikelėnas, V.; Nekrošius, V. Civilinio proceso teisė. II tomas. Vilnius: Justitia, 2005, p. 284–370.

  Bužinskas, G., et al. Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. I tomas. Vilnius: Justitia, 2003.

  Stauskienė, E. Teismo vaidmuo vykdymo procese. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006.

  -          Jei cituojamas tekstas yra iš straipsnių rinkinio, nurodomas ir pagrindinis leidinys, rašant pasviruoju šriftu Iš:

  Marcinkevičienė, J. Pakaltinamų asmenų su psichikos sutrikimais visuomenei pavojingų veikų prevencija. Iš: Agresija ir smurtas – psichinė norma ir patologija. Vilnius, 2001.

   

  -           Periodinių leidinių, žurnalų pavadinimai rašomi taip pat stačiuoju šriftu:

  Pavyzdžiui

  Crichton, J. H. M. et al. Diminished responsibility in Scotland: new case law. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. 3 September 2004, 15(3), p. 554.

   

  Elektroniniai leidiniai cituojami laužtiniuose skliaustuose nurodant laikmenos rūšį [interaktyvus], [CD-ROM], nuorodos sudarymo datą laužtiniuose skliaustuose, pvz., [žiūrėta 2005-02-05], ir prieigą  internete (tikslų interneto puslapio adresą <............> skliaustuose).

  Pavyzdžiui

  Janužytė, R. Įvairios valstybės skirtingai gelbės savo ekonomiką. Veidas [interaktyvus]. Vilnius, 2008, Nr. 48 [žiūrėta 2008-12-02]. <http://www.veidas.lt/lt.php>.

  Teisės aktų aprašą sudaro šie pagrindiniai elementai: teisės akto pavadinimas, jo oficialaus paskelbimo leidinio pavadinimas, leidinio išleidimo metai, teisės akto eilės numeris.

  Pavyzdžiui,

  Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 64-1914.

  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2005, Nr. 130-4682.

  Europos Sąjungos teisės aktai (reglamentai, direktyvos, sprendimai, pagrindų sprendimai, konvencijos, rekomendacijos, nuomonės ir kt.) cituojami nurodant teisės akto pavadinimą ir numerį bei paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje duomenis.

  Pavyzdžiui,

  Tarybos 2000 m. lapkričio 27 d. direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus. [2000] OL L303/16.

  Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. [2004] OL L158/77.

  Teismų praktika

  Pavyzdžiui,

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje D. P. v. G. P., bylos Nr. 3K-3-185/2006 m.

  Jei toliau tekste (kitame puslapyje) vėl nurodomas tas pats šaltinis, išnaša trumpinama pateikiant tik autoriaus pavardę, inicialą, nuorodą „supra note“, išnašos, kurioje nurodyta visa bibliografinė nuoroda, eilės numerį ir citatos puslapius.

  Pavyzdžiui,

  1 Vaišvila, A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2004, p. 30.

  2 .....

  3……

  4 Vaišvila, A. Teisės teorija, supra note 1, p. 10–15.

  Jei to paties autoriaus darbas cituojamas tame pačiame puslapyje, pateikiant tekstinę išnašą vartotinos  santrumpos Ibid. ir op. cit.: atitinkamai Ibid. – kai kartotinai cituojamas tas pats prieš tai nurodyto autoriaus darbas (jei reikia, papildomai nurodant kitą cituojamą puslapį), op. cit. – kai prieš tai nurodyto autoriaus darbas cituojamas kartotinai, bet ne paeiliui, vėl nurodant autoriaus pavardę ir inicialą.

 

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Jūsų pateikiami asmens duomenys šiame tinklalapyje bus naudojami tik mokslo žurnalo leidybos tikslais, neatskleidžiant jų tretiesiems asmenims.