Khorunzhak, Nadiya, Ternopil National Economic University, Ukraine