Cudak v. Lithuania ir Europos Žmogaus Teisių Teismo pozicija valstybės imuniteto doktrinos požiūriu (straipsnis anglų kalba)

Lijana Štarienė

Santrauka


Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, taikant Valstybės imuniteto doktriną, siekiant garantuoti teisę kreiptis į teismą, yra sudėtinga. Remiantis Teismo praktika iki Cudak v. Lithuania sprendimo buvo laikoma, kad taikyti Valstybės imuniteto doktriną, tai – proporcingai apriboti teisę kreiptis į teismą, netgi siekiant įgyvendinti jus cogens normos apsaugą. Tokia pozicija buvo labai kritikuojama daugelio tarptautinės teisės specialistų. Todėl Cudak bylos perdavimas Didžiajai kolegijai galėjo/turėjo reikšti šios srities Teismo praktikos pasikeitimą arba bent jau išplėtojimą tam tikrų kriterijų, kurie užtikrintų veiksmingesnę teisės kreiptis į teismą apsaugą, taikant Valstybės imuniteto doktriną, nepaisant to, kad ši teisė nėra absoliuti. Tačiau Cudak byla, galima teigti, šių tikslų nebuvo pasiekta. Priešingai, ši byla paliko nemažai neaiškumų, leidžiant labiau suprasti, kad Valstybės imuniteto doktrina įgyvendinant teisę kreiptis į teismą yra daugiau materialinis nei procedūrinis teisės kreiptis į teismą taikymo apribojimas, kadangi pateikta Teismo argumentacija šioje byloje nėra užtikrinama šios teisės apsauga praktikoje. Todėl galima manyti, kad pagal tokią Teismo praktiką tokios teisės nėra nacionalinėje teisėje, o tai reiškia, jog nėra įgyvendinamas vienas iš kriterijų, keliamų civilinio pobūdžio teisės sąvokai, įtvirtintai Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje. Be to, Cudak sprendimas leidžia iš dalies abejoti jo atitiktimi tarptautinės teisės normoms, kiek tai susiję su 2004 m. JT konvencijos dėl valstybių ir jų turto imuniteto nuo jurisdikcijos taikymu retrospektyviai, atsižvelgiant į tai, kad ši Konvencija dar nėra iki šiol įsigaliojusi. Todėl šio straipsnio pabaigoje autorė daro prielaidą, kad geresnis būdas užtikrinti teisę kreiptis į teismą, kai yra taikoma Valstybės imuniteto doktrina, būtų tuomet, jei šį klausimą, turintį aiškų politinį atspalvį, spręstų dvi Valstybės diplomatinių derybų būdu.

Raktiniai žodžiai


Valstybės imuniteto doktrina; teisė kreiptis į teismą; 2004 m. JT konvencija dėl valstybių ir jų turto imuniteto nuo jurisdikcijos; paprotinė tarptautinė teisė

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195