Baudžiamojo proceso, kuriame dalyvauja asmenys su negalia, ypatumai (straipsnis vokiečių kalba)

Jolanta Zajanckauskiene

Santrauka


Šiame straipsnyje siekiama pagrįsti baudžiamojo proceso, kuriame dalyvauja asmenys su negalia, diferenciaciją bei įvertinti kai kuriuos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintus šių proceso dalyvių teisių užtikrinimo standartus. Straipsnyje pateiktos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nuostatos leido apibendrinti du aspektus. Pirmasis aspektas apima baudžiamojo proceso dėl nusikalstamų veikų, kuriomis įtariami (kaltinami) asmenys su fizine arba psichikos negalia, ir priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso pagrindimą. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso atskiroje struktūrinėje dalyje (XXIX skyrius) įtvirtinta specifinė baudžiamojo proceso forma – priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas – baudžiamojo proceso institutas, apimantis keletą tarpusavyje glaudžiai susijusių teisės normų, nustatančių tam tikrus nusikalstamos veikos tyrimo ir bylos nagrinėjimo teisinius ypatumus. Be to, nors ir neįtvirtintas atskiroje Baudžiamojo proceso kodekso struktūrinėje dalyje, baudžiamasis procesas dėl veikų, kuriomis įtariami (kaltinami) asmenys su fizine arba psichikos negalia, taip pat laikytinas specifine baudžiamojo proceso forma, kurią reglamentuoja tam tikros giminingos baudžiamojo proceso teisės normos, nustatančios išimtis iš bendrojo baudžiamojo proceso. Antrasis aspektas, susijęs su konstitucine doktrina dėl asmenų lygiateisiškumo principo, leido pagrįsti, kodėl baudžiamojo proceso įstatyme dalyviams (įtariamiesiems, kaltinamiesiems, liudytojams, nukentėjusiesiems) su negalia įtvirtinamas ir taikomas specifinis teisinis reguliavimas.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; baudžiamojo proceso forma; negalia; įtariamasis (kaltinamasis); nukentėjusysis; liudytojas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195