Ukrainos nacionalinės reguliavimo institucijos energetikos sektoriuje: teisinio statuso problemos Europos integracijos ir administravimo reformos kontekste

Yuliya Vashchenko

Santrauka


Šiuo metu Ukrainoje vyksta administracinė reforma, todėl mokslininkai, o būtent administracinės teisės specialistai, privalo teikti efektyvius pasiūlymus dėl uždavinių, susijusių su viešųjų institucijų sistemos optimizavimu, sprendimo. Apskritai reguliavimo institucijų teisinio statuso, tarp jų ir energetikos reguliavimo institucijų teisinio statuso (Nacionalinė energetikos reguliavimo komisija ir Nacionalinė komunalinių paslaugų rinkos reguliavimo komisija) klausimai yra vieni iš svarbiausių uždavinių. Prieš kurį laiką tokių institucijų tipas bei vieta Ukrainos viešojo administravimo institucijų sistemoje buvo griežtai nustatyti Ukrainos įstatymų leidėjo. Šie dariniai buvo vykdomosios valdžios institucijų dalis ir turėjo centrinių vykdomosios valdžios institucijų statusą. Tačiau dėl vykdomosios valdžios institucijų sistemos reformos pastaruoju metu įvyko svarbūs pasikeitimai. Šios reformos prasidėjo nuo Prezidento dekreto „Dėl vykdomosios valdžios institucijų sistemos optimizavimo“, priimto 2010 m. gruodžio 9 d., vėliau, t. y. 2011 m. kovo 17 d., buvo priimtas Ukrainos įstatymas Dėl centrinių valstybinių vykdomosios valdžios institucijų, taip pat 2011 m. liepos 7 d. buvo priimtas Ukrainos įstatymas Dėl tam tikrų Ukrainos teisės aktų, susijusių su nacionalinėmis komisijomis, atliekančiomis natūralių monopolijų valstybinį reguliavimą telekomunikacijų, informatizacijos, obligacijų ir finansų srityje, pakeitimo. Nacionalinės komisijos buvo atskirtos nuo vykdomosios valdžios institucijų sistemos, suteikiant joms valstybinių kolegialių institucijų statusą. Pagal naująjį teisinį reguliavimą šios institucijos yra steigiamos Ukrainos Prezidento, jos yra atsakingos Ukrainos Prezidentui bei atskaitingos Ukrainos įstatymų leidžiamajai valdžiai – Verkhovna Rada. Tokie pakeitimai yra susiję su ES teisės reikalavimais, keliamais nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų nepriklausomumui, būtent Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/ EB, bei Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB. Tačiau, atsižvelgiant į Ukrainos Konstitucijos nuostatas, valstybinių kolegialių institucijų, tarp jų ir energetikos reguliuotojų, teisinis statusas iki šiolei nėra aiškus. Ukrainos Konstitucija neapibrėžia tokių darinių kolegialiomis institucijomis. Atsižvelgdama į ES reikalavimus bei Ukrainos patirtį, šio straipsnio autorė remia specialaus teisinio statuso (kolegialių institucijų) suteikimą energetikos reguliuotojams, tačiau rekomenduoja šiuos klausimus atspindėti Ukrainos Konstitucijoje.

Raktiniai žodžiai


energetikos reguliavimas; energetikos reguliuotojas; energetikos politika; nacionalinės reguliavimo institucijos; administravimo reforma

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-3-19

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195