Susitarimų dėl apsikeitimo informacija tarp konkurentų vertinimas pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos teisę

Daivis Švirinas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami susitarimai dėl apsikeitimo informacija tarp konkurentų. Pagrindinis straipsnio tikslas – atskleisti susitarimų dėl apsikeitimo informacija vertinimo pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos teisę ypatumus ir atriboti tuos atvejus, kai susitarimai dėl apsikeitimo informacija yra laikomi draudžiamais susitarimais ir kai tokie susitarimai nesukelia jokio pavojaus konkurencijai, netgi priešingai – vertinami kaip konkurenciją skatinantys susitarimai. Tačiau pažymėtina, kad atribojimo kriterijų yra gana daug ir sudėtinga juos visus teisingai pritaikyti praktikoje. Minėtų kriterijų teisingo taikymo problematika pasireiškia ir ES Komisijos bei teismų, ir LR Konkurencijos tarybos bei teismų praktikoje. Iki šiol konkurencijos teisėje nėra aiškiai apibrėžta, ar yra tokių susitarimų dėl apsikeitimo informacija, kurie savo tikslu riboja konkurenciją ir kurių poveikis konkurencijai neturėtų būti įrodinėjamas. 2010 m. pabaigoje Komisija išleido Komunikatą dėl horizontalaus bendradarbiavimo susitarimų, kuris turi atskirą ir gana išsamų skyrių, skirtą informacijos mainų susitarimams. Komunikate Komisija daro prielaidą ar netgi prezumpciją, jog apsikeitimai individualaus pobūdžio informacija apie būsimas kainas bei gamybos / pardavimo kiekius laikytini savo tikslu ribojančiais konkurenciją ir prilygsta karteliniams susitarimams, dėl ko bus vertinami atitinkamai. Straipsnio autorius abejoja dėl tokios prezumpcijos tikslingumo bei teisingumo ir daro išvadą, jog susitarimai dėl apsikeitimo informacija gali tik turėti konkurenciją ribojantį poveikį, tačiau tikslo riboti konkurenciją jie neturi.

Raktiniai žodžiai


keitimasis informacija; informacijos mainai; slaptas susitarimas; konkurencijos ribojimas pagal tikslą; konkurenciją ribojantis poveikis

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195