Šiuolaikinės civilinės proceso teisės principai Rusijoje

Aleksej Demiche, Oksana Isaenkov

Santrauka


Autoriai aptaria pagrindinius civilinio proceso teisės ir civilinio proceso principus. Kalbant apie civilinio proceso teisės šakos principus analizuojami pagrindiniai civilinių procesinių teisinių santykių, o kalbant apie civilinio proceso principus – bendrosios kompetencijos teismų organizacinės veiklos pradmenys.
Principai yra civilinio proceso teisės pagrindas, jo esmė, nuo jų priklauso šios teisės raidos dėsningumai. Principai lemia tiek teisės apskritai, tiek atskiros teisės šakos modelį, nes būtent jie formuoja teisinės sistemos visumą ir atskirų normų bei tarpšakinių institutų tarpusavio ryšius. Principų tarpusavio ryšius lemia tai, kad jie yra vienos teisės šakos kategorijos, vienos teisės sistemos grandys, nukreiptos vieno tikslo link – tinkamai apginti pažeistas asmenų teises, interesus ar laisves.
Straipsnyje pateikiama civilinio proceso teisės principų sąvoka. Civilinio proceso teisės principai – tai svarbiausios idėjos, esančios civilinių procesinių teisinių santykių pagrindas.
Pateikiamas dvejopas civilinio proceso teisės principų skirstymas: doktrininis ir pagal įtvirtinimo būdą. Remiantis šiuo skirstymu atskleidžiamas pateikiamų principų turinys ir jų įtaka civiliniams procesiniams teisiniams santykiams.
Straipsnyje aptariamas ir šių, teisės aktuose įtvirtintų, principų – teisingumą vykdo tik teismas, asmenų lygybės prieš įstatymą, asmenų procesinio lygiateisiškumo, teisėjų nepriklausomumo, valstybinės kalbos, teisminio nagrinėjimo viešumo, rungimosi, teisminės gynybos prieinamumo ir teisinės pagalbos civiliniame procese, draudimo panaudoti įrodymus, gautus pažeidžiant įstatymus, – turinys.
Autoriai atskleidžia doktrinos principų, išvestų analizuojant ir aiškinant Rusijos Federacijos Konstitucijos ir Civilinio proceso kodekso normas – teisėtumo, dispozityvumo, žodinio teisminio nagrinėjimo, nepertraukiamumo ir tiesioginio dalyvavimo procese turinį.
Daroma išvada, kad principai suvienodina visuomeninių santykių teisinį reguliavimą, susiedami visus teisinio reguliavimo komponentus ir darydami savarankišką poveikį visuomeniniams santykiams. Dėl savo teisinio reguliavimo svarbos teisės principai yra bene labiausiai ištyrinėti teisės objektai, bet kartu kelia daugiausia ginčų ir prieštaringų vertinimų.

Raktiniai žodžiai


civilinis procesas; civilinio proceso teisės principai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195