Viešojo intereso problema civilinio proceso teisėje

Egidijus Krivka

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojama viešojo intereso apibrėžtumo problema civilinio proceso teisėje ir praktikoje. Civilinio proceso teisės normose įtvirtintos viešojo intereso sąvokos įstatymų leidėjas ne tik nepaaiškina, bet ir neįtvirtina jokių objektyvių kriterijų arba norminių požymių, kuriais remdamiesi galėtume užtikrinti vienodą šios sąvokos aiškinimą. Todėl viešojo intereso sąvokos neapibrėžtumas yra labai sudėtinga civilinio proceso įstatymų aiškinimo ir taikymo problema.
Straipsnyje atliekama viešojo intereso analizė ir nustatomi viešojo intereso subjektai bei dalykas. Tai leido suformuluoti ir pateikti viešojo intereso sąvokos apibrėžimą. Straipsnyje viešasis interesas vertinamas kaip savarankiškas teisminės gynybos ir teisinės apsaugos dalykas. Aptariamos viešojo intereso apsaugos garantijos civiliniame procese. Apibrėžiamos viešojo intereso gynimo ir viešojo intereso apsaugos sąvokos.
Pateikiamos viešojo intereso apsaugos ir gynimo teisinės priemonės, kuriomis būtų siekiama objektyviai, aiškiai ir tiksliai apibrėžti viešojo intereso sąvoką, nustatyti jo ribas, kriterijus, apsaugos ir gynimo principus, užtikrinti viešojo ir privačių interesų pusiausvyrą, reglamentuoti viešojo intereso objektus ir jo gynimo subjektų veiklą bei viešojo intereso gynimo civilinį proces    ą.
Viešojo intereso apsauga ir gynimas yra susiję su asmens teisių ir laisvių ribojimais, todėl straipsnyje teigiama, kad tokie apribojimai laikomi pagrįstais, jeigu atitinka teisėtumo ir demokratinio būtinumo kriterijus. Apribojimai turi būti nustatomi tik įstatymu, o ribojimo priemonės turi būti proporcingos siekiamam teisėtam tikslui (proporcingumo principas). Viešasis interesas ir asmens teisių, laisvių ir teisėtų interesų apsauga bei gynimas negali būti priešinamos. Šioje srityje būtina užtikrinti teisingą pusiausvyrą. Viešojo intereso bei asmens teisių, laisvių ir teisėtų interesų teisingos pusiausvyros principas turėtų būti taikomas sprendžiant viešojo intereso gynimo civilines bylas, aiškinant ir kuriant viešojo intereso apsaugos garantijas nustatančias civilinio proceso teisės normas.

Raktiniai žodžiai


viešasis interesas; viešojo intereso apsauga; viešojo intereso gynimas; viešojo intereso subjektai; viešojo intereso dalykas; viešojo intereso gynimo principai; viešojo intereso ribos; viešųjų ir privačių interesų derinimas; interesų pusiausvyra

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195