Taikos sutarties sudarymo galimybės bankroto procese

Vilija Mikuckienė

Santrauka


Taikos sutartis – ypatinga sutarčių rūšis. Viena vertus, taikos sutartis yra materialiojo teisinio pobūdžio, nes patenka į materialiosios teisės reguliavimo sritį ir tiesiogiai paveikia ginčo šalių materialiuosius santykius. Kita vertus, taikos sutartims būdingas ir procesinis pobūdis, dėl kurio jos reglamentuojamos procesinėmis teisės normomis (CPK apibrėžia šių sutarčių sudarymo ir patvirtinimo teismo procese procedūras, procesinius teisinius padarinius, nustato taikos sutarčių privalomąją galią) [1, p.9]. Taigi šiame straipsnyje bus nagrinėjami tiek materialiniai, tiek procesiniai taikos sutarčių sudarymo įmonės bankroto procese probleminiai aspektai. Daugiausia dėmesio šiame straipsnyje skiriama taikos sutarties bankroto byloje sudarymo, tvirtinimo ir įsigaliojimo tvarkai, taikos sutarties formai bei sąlygoms, taikos sutarties dalyviams, jų teisėms ir pareigoms, taip pat taikos sutarties sukeliamoms teisinėms pasekmėms aptarti. Nemaža straipsnio dalis skirta minėtame procese iškylančių problemų sprendimui, normų, reglamentuojančių tam tikrus taikos sutarties sudarymo bankroto byloje aspektus, stokai bei galimų įstatymo spragų šalinimui.

Raktiniai žodžiai


bankroto procesas; taikos sutartis bankroto procese; taikos sutarties forma; turinys; sąlygos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195