Liudytojo apklausos reglamentavimo Baudžiamojo proceso kodekse ir taikymo praktikoje santykio problemos

Eglė Šapalaitė

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjamos liudytojo apklausos reglamentavimo Baudžiamojo proceso kodekse bei liudytojo apklausą reglamentuojančių normų taikymo praktikoje problemos. Siekiama atskleisti reglamentavimo įstatymais spragas, suformuluoti teorines ir praktikoje kylančias liudytojo apklausos problemas, pasiūlyti šių problemų sprendimo ir kai kurių baudžiamojo proceso normų tobulinimo variantus. Daugiausia dėmesio skiriama parodymų leistinumo principo įgyvendinimui, savęs nekaltinimo privilegijos užtikrinimui, liudijimo imunitetų analizei bei ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų pagarsinimo teisme problemoms.
Straipsnyje analizuojamos žmogaus teisių apsaugos problemos, kylančios apklausiant asmenis kaip liudytojus ikiteisminio tyrimo metu. Siūloma numatyti galimybę apklausti asmenį kaip liudytoją, kai ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra duomenų, kad jis gali būti padaręs nusikalstamą veiką, bet duomenų nepakanka, kad asmuo būtų apklausiamas kaip įtariamasis. Šiam liudytojui siūloma užtikrinti teisę turėti gynėją bei teisę neduoti parodymų prieš save, taip pat suteikti jo šeimos nariams arba artimiems giminaičiams imunitetą nuo pareigos liudyti.
Nagrinėjant liudijimo imunitetus, siūloma išplėsti asmenų, kuriems suteikiamas liudijimo imunitetas, sąrašą, įtvirtinti liudijimo imunitetą Seimo nariams. Be to, pateikiamas siūlymas atleisti nuo pareigos liudyti asmenis apie įslaptintos informacijos statusą turinčius duomenis be atitinkamo paslapčių subjekto leidimo paviešinti įslaptintą informaciją.
Formuluojamos liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų ikiteisminio tyrimo teisėjui, taip pat ikiteisminio tyrimo pareigūnui arba prokurorui, pagarsinimo praktinės problemos. Siūloma suteikti galimybę teismui balsu perskaityti mirusio, dingusio be žinios, ilgam išvykusio gyventi į užsienį, dėl sunkios ligos negalinčio atvykti į teismo posėdį liudytojo ir liudytojo, kurio buvimo vieta nežinoma, parodymus ir jais remtis nuosprendyje, net jei jie duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui arba prokurorui.
Liudytojo apklausą reglamentuojančios teisės normos nagrinėjamos lyginamuoju aspektu, siūlymai dėl BPK normų tobulinimo pateikiami remiantis užsienio šalių baudžiamojo proceso normų analize.

Raktiniai žodžiai


liudytojo apklausa; savęs nekaltinimo privilegija; liudijimo imunitetai; parodymų leistinumas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195