Ekspertinė profilaktika: galimybės ir praktinis įgyvendinimas

Lina Novikovienė

Santrauka


Atliekant ekspertinius tyrimus, galima gauti įvairaus pobūdžio informacijos, kuri reikšminga ir įrodinėjant nusikaltimo sudėtį, ir sprendžiant kitus klausimus, svarbius norint sėkmingai ištirti bylą. Tai gali būti ir nusikalstamos veikos darymą nulėmusių aplinkybių nustatymas.
Eksperto (specialisto) profilaktinės veiklos priemonės bei metodai gali būti ir sudėtinė ekspertinio tyrimo proceso (ikiteisminiame tyrime) dalis, ir savarankiškos profilaktinės veiklos, kurią vykdo ekspertinė kriminalistinė įstaiga, elementas. Eksperto (specialisto) veikla nusikaltimų profilaktikos srityje gali vykti įvairiomis kryptimis. Tai ir aplinkybių, lėmusių nusikalstamos veikos darymą, išaiškinimas, ir atitinkamų mechanizmų trūkumų konstatavimas, profilaktinių rekomendacijų rengimas, metodinis, mokslinis tiriamasis darbas ir kt.
Ekspertinės profilaktikos svarba ir reikšmė mokslinėje literatūroje pabrėžiama jau seniai, tačiau dabartinė ekspertinė profilaktinė veikla vis dėlto neatitinka šios dienos poreikių ir neišnaudoja savo galimybių. Ekspertinės profilaktikos galimybes nepakankamai įvertina ikiteisminio tyrimo tyrėjai, todėl nėra teisinio šios veiklos reglamentavimo, patys ekspertai nerodo iniciatyvos, šios veiklos subjektai per mažai žino apie profilaktinės veiklos tikslus, kryptis ir pan., kyla objektyvus poreikis daugiau dėmesio skirti ir ekspertinės profilaktikos teorijos, ir praktikos problemoms.
Straipsnio tikslas – atskleisti ekspertinės profilaktikos galimybes bei įvertinti jų įgyvendinimo praktiką pagrindinėse Lietuvos ekspertinėse įstaigose.
Iškeltam tikslui pasiekti formuluojami šie uždaviniai:
- atlikti ekspertinės profilaktikos galimybių nusikalstamų veikų tyrimo praktikoje analizę;
- empirinio tyrimo (anketinės apklausos) pagrindu nustatyti, kokioms ekspertinės profilaktikos kryptims ekspertai (specialistai) teikia pirmenybę savo praktinėje veikloje;
- įvertinti ekspertinės profilaktikos įgyvendinimo praktinėje ekspertų (specialistų) veikloje veiksmingumą ir pateikti siūlymus, kaip gerinti šią veiklą.
Straipsnyje analizuojamas autorės atliktas empirinis tyrimas (anketinė apklausa), kurio metu apklausti Lietuvos teismo ekspertizės centre ir Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centre dirbantys ekspertai (specialistai). Tyrime dalyvavo 74 ekspertai (specialistai). Anketine apklausa siekta nustatyti šiose ekspertinėse įstaigose dirbančių ekspertų nuomonę apie eksperto (specialisto) vaidmenį nusikaltimų profilaktikos srityje.

Raktiniai žodžiai


ekspertas (specialistas); ekspertinė profilaktika; ekspertinės profilaktikos galimybės; ekspertinės profilaktikos įgyvendinimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195