Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo problemos statutinėje valstybės tarnyboje

Alfonsas Laurinavičius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio įgyvendinimo teisėsaugos institucijų vidaus valdyme problemos. Autorius gvildena visuomenės ir mokslo literatūroje keliamą hipotezę, kad statutinių teisėsaugos institucijų pareigūnus įstatymų leidėjai išskiria kaip socialinę grupę dėl tarnybų vidaus valdymo išskirtinumo. Socialinių mokslų įrodyta, kad išskyrimas, reiškiantis žmogaus teisių ignoravimą, gresia socialine dezintegracija.
Valdymo tema labai plati, todėl išsamiau nagrinėjamas autoriui rūpimas klausimas, ar pareigūnai, kai jų atžvilgiu yra atliekamas tarnybinis patikrinimas, priimamos drausminės sankcijos, gali naudotis teisine gynyba ir gauti reikiamą moralinę paramą. Autoriaus atliktos apklausos patvirtino, kad pareigūnai žino savo tarnybinę priedermę įgyvendini Europos žmogaus teisių konvenciją savo praktinėje veikloje, tačiau daug problemų kyla dėl jos taikymo tarnybų vidaus administravime.
Iki šiol nepakankamai objektyviai vertinamas pareigūnų gynybos, moralinio palaikymo aspektas, t. y. profesinės sąjungos, jų vaidmuo ginant pareigūno socialines bei žmogaus teises.
Tarnybų statutai numato pareigūnų galimybę dalyvauti profesinių sąjungų veikloje. Profsąjungų įgalioti atstovai gali dalyvauti tiriant ir priimant sprendimus dėl pareigūnų tarnybinių pažeidimų. Tačiau kiti įstatymai šia teisę siaurina, nes įtariamajam drausmės pažeidėjui suteikiama viso labo teisė rašyti pasiaiškinimą bei nuobaudą apskųsti teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad teisės aktai, reglamentuojantys pareigūnų teisę į gynybą ir moralinę paramą, nėra svarbios prielaidos įgyvendinti pamatines demokratijos vertybes – įstatymo viršenybę ir pagarbą žmogaus teisėms.
Trumpa Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą sąlygų, sprendžiant drausmės problemas statutinėse tarnybose, taikymo analizė bei autoriaus atlikto sociologinio tyrimo duomenys leidžia teikti bent keletą bendro pobūdžio siūlymų.
• Atsižvelgiant į pareigūnų vadybines, etines problemas ir siekiant sparčiau demokratizuoti tarnybų valdymą, statutinių tarnybų įstatymus, statutus ir kitus teisės aktus bei tarnybinės etikos kodeksus padaryti atitinkamas pataisas, papildymus.
• Papildyti teisėsaugos pareigūnų rengimo aukštojoje mokykloje programas įvedant vadybos ir etikos disciplinas, nagrinėjančias žmogaus ir pilietinių teisių įgyvendinimą šių įstaigų vidaus administravime.
• Bendromis administravimo specialistų ir mokslininkų pajėgomis, siekiant apibrėžti tarnybų vidaus valdymo problemas, atlikti išsamius tyrimus ir parengti Europos žmogaus teisių doktrinos įgyvendinimo projektą, skirtą vadovaujančių statutinių pareigūnų kvalifikacijai kelti.

Raktiniai žodžiai


statutinės valstybės institucijos; teisėsaugos sistema; hierarchinis pavaldumas; socialinė integracija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195