Viešojo saugumo institucijos Vidurio ir Rytų Europos šalyse: viešojo saugumo vadybos specialistø ugdymo sistemų tobulinimas

Borisas Melnikas

Santrauka


Straipsnyje aptariamos ir nagrinėjamos galimybės tobulinti viešojo saugumo vadybos specialistų ugdymo sistemas Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Daugiau dėmesio skiriama toms viešojo saugumo vadybos specialistų ugdymo sistemų tobulinimo aplinkybėms, kurios apibūdina naujus iššūkius ir reikalavimus, kylančius Europos Sąjungos plėtros, žinių visuomenės kūrimosi bei globalizacijos sąlygomis.
Straipsnio tikslas – apibrėžti svarbiausias problemas, būdingas viešojo saugumo vadybos specialistų ugdymo sistemoms Vidurio ir Rytų Europos šalyse dabartiniu metu, įvertinti įvairias galimybes tobulinti šias sistemas ateityje, taip pat nustatyti šių sistemų tobulinimo prioritetus atsižvelgiant į Europos Sąjungos plėtros bei kitas šiuolaikinei visuomenei bei jos saugumui svarbias aktualijas.
Straipsnyje apibendrinta tyrimų, skirtų viešojo saugumo vadybos specialistų sistemai tobulinti Vidurio ir Rytų Europos šalyse, medžiaga. Šių tyrimų aktualumą ir svarbą lemia tai, kad viešojo saugumo specialistų, ypač viešojo saugumo vadybos specialistų, ugdymo kokybė šiuo metu neatitinka reikalavimų, kuriuos diktuoja politiniai, socialiniai, ekonominiai, technologiniai bei kiti pokyčiai Vidurio ir Rytų Europoje, taip pat bendrieji Europos Sąjungos plėtros procesai.
Tyrimų metodologija grindžiama lyginamosios bei sisteminės analizės, ekspertinių vertinimų metodų, taip pat kitų empiriniams tyrimams atlikti taikomų metodų derinimu.
Pagrindiniai tyrimų rezultatai, svarbūs mokslinio naujumo bei praktinio reikšmingumo prasme, yra šie:
1. Pabrėžtos svarbiausios problemos, pasireiškiančios viešojo saugumo vadybos specialistų ugdymo srityje: sistemiškumo stoka; pernelyg didelis ir naujų iššūkių neatitinkantis ugdymo formalus vertinimas; pernelyg menkas reagavimas į tikruosius valstybės bei visuomenės poreikius, taip pat į naujas Europos dimensijas; individualizavimo galimybių stoka.
2. Nustatyti svarbiausi viešojo saugumo vadybos specialistų ugdymo sistemų tobulinimo prioritetai: visapusiškesnis ir išsamesnis viešojo saugumo institucijų bei ugdymo funkcijas vykdančių institucijų ir įstaigų veiklos koordinavimas, šių institucijų veiklos integravimas į bendros specialistams ugdyti skirtos veiklos sistemas; ugdymo funkcijas vykdančių institucijų ir įstaigų jungimas į bendrus tokių institucijų ir įstaigų tinklus visos Europos bei Europos Sąjungos mastu; „mokymosi visą gyvenimą“ sistemos diegimas; akademinio gyvenimo tradicijų platesnis skleidimas, apimant visas viešojo saugumo vadybos specialistų ugdymo grandis; viešojo saugumo specialistų, įskaitant viešojo saugumo vadybos specialistus, ugdymo ilgalaikių strategijų rengimas ir įgyvendinimas ir valstybės, ir tarptautiniu mastu, numatant plėtoti tarptautinį bei Europos Sąjungos šalių viešojo saugumo institucijų bendradarbiavimą.

Raktiniai žodžiai


viešasis saugumas; vadybos specialistas; Vidurio ir Rytų Europa; „mokymosi visą gyvenimą“ sistema; viešoji vadyba ir administravimas; viešojo saugumo institucija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195