Muitinės pareigūnų rengimas Rygos technikos universitete pagal koledžo studijų programas

Irina Jevinga

Santrauka


Atgavus nepriklausomybę ir įsteigus Latvijos muitinę, nuolat didėjo reikalavimai pareigūnų kvalifikacijai. Tenkinant šalies poreikius, Rygos technikos universitete (RTU) 1995 m. įsteigtas Tarptautinio verslo ir muitinės institutas. Vienas iš jo uždavinių – tirti muitinės bei mokesčių įstaigų kvalifikuoto personalo poreikius, rengti laikmečio poreikius atitinkančias studijų programas, užtikrinti kokybišką specializacijos dalykų dėstymą.
Pirmaisiais Latvijos muitinės veiklos metais susidurta su daugeliu problemų. Labai trūko patyrusių, muitininko išsilavinimą bei kvalifikaciją turinčių pareigūnų. Atlikti tyrimai parodė, kad pirmaisiais metais daugiau kaip 40 proc. pareigūnų turėjo vidurinį išsilavinimą ir apie 20 proc. jų turėjo aukštąjį, tačiau mažai ką bendra turintį su muitininko profesija. Be to, tik maždaug 50 proc. muitinės įstaigų vadovaujančio personalo buvo baigę aukštąsias mokyklas.
Mokesčių įstaigų sistemoje padėtis buvo kiek geresnė. Iš jų maždaug apie 45 proc. turėjo aukštąjį, beveik 42 proc. jų buvo įgiję specialųjį vidurinį išsilavinimą, atitinkantį pareigybinius reikalavimus.
Reikia pasakyti, kad rengdama muitinės pareigūnus Latvija negalėjo remtis Vakarų patirtimi. Buvo kuriama šiems visuomeniniams santykiams reglamentuoti skirta nacionalinė teisė, muitinės terminija latvių kalba, muitinės įstaigų sistema ir kt. Rengiant personalą, galimybių remtis savo patirtimi, kaip tai įprasta Vakarų šalyse, nebuvo, nes nebuvo patyrusių pareigūnų, galinčių atlikti kvalifikacinius mokymus.
1994 m. RTU sudarė sutartį su Valstybine mokesčių tarnyba (angl. State Revenue Service) dėl muitinės pareigūnų rengimo. Įsteigtas Tarptautinio verslo ir muitinės institutas, kuris iki šiol kuruoja muitininkų rengimą universitete. Suprantama, RTU taip pat susidūrė su dideliais sunkumais sudarant instituto personalą, rengiant specialiųjų dalykų programas, komplektuojant mokyti skirtą literatūrą ir kt.
Muitinės ir mokesčių institucijų specialistai pradėti rengti pagal Muitų ir mokesčių kontrolės keturmetę studijų programą. Programos absolventams suteikiama muitinės eksperto kvalifikacija. Ši programa labiau skirta rengti aukštesnės ir vidurinės grandžių pareigūnus. Socialinių partnerių iniciatyva 1995 m. parengta studijų programa, skirta mokyti pirminės ir iš dalies vidurinės grandies pareigūnus. Tuo tikslu Verslo ir muitinės institute įsteigtas Muitinės koledžas. Pirmaisiais metais atidarytas neakivaizdinių studijų skyrius ir studijos organizuotos kaip įvadinių ir egzaminų sesijų sistema. Kūrėsi gera Latvijos muitinės ir universiteto bendradarbiavimo tradicija, skatinanti pareigūnus studijuoti. Universitetas iki šiol taiko įvairius studijų būdus, pavyzdžiui, sudaromos šeštadieninės, vakarinės (du vakarai per savaitę) grupės. Muitinė studentams sudaro sąlygas studijuoti, suteikia apmokamas mokymosi atostogas, o jas baigusiesiems sudaromos palankios sąlygos siekti aukštesnės tarnybinės karjeros. Atsižvelgiant į studentų, gyvenančių ir dirbančių toli nuo Rygos, pageidavimus, įsteigti RTU mokymo centrai Daugpilyje, Liepojoje ir Ventspilyje.
Nuo 1999 m. į koledžą priimami ir verslo atstovai. Studijos jiems padeda geriau suvokti muitinės ir tarptautinio verslo problemas, o baigusiesiems studijas – plėtoti objektyviai pagrįstą muitinės įstaigų ir verslo struktūrų dalykinį bendradarbiavimą.
Nuo 2000 m. į koledžo dieninių studijų programas priimami asmenys, baigę vidurinę mokyklą. Dieninių studijų programoje papildomai numatyta atlikti praktiką muitinės įstaigose. Praktikos programa apima:
- kontrolės organizavimą;
- logistiką;
- muitų ir mokesčių dokumentų tvarkymą ir kt.
Praktikoje sukaupta medžiaga bei įgyta patirtis apibendrinama studento praktikos ataskaitoje, kuri yra pagrindinis šaltinis rengiant baigiamąjį kvalifikacinį darbą. Be to, rengiant koledžo baigiamąjį darbą dėl objektyvių priežasčių (pvz., naujos tvarkos muitinėje įvedimo, įstatymų pasikeitimo) studentams gali būti papildomai skirta kelių savaičių praktika.
Nuo 2004 m. dėstoma nauja Muitų ir mokesčių administravimo koledžo studijų programa. Ji apima dvi specializacijas:
- muitinės kontrolė;
- mokesčių vadyba.
Jos apimtis ir trukmė – 2 metai dieninių studijų skyriaus studentams ir 2,5 metų studijuojantiesiems neakivaizdžiai.
Ši programa skiriasi nuo pirmosios keturmetės studijų programos tuo, kad maždaug 30 proc. studijų laiko skirta kvalifikaciniams gebėjimams ugdyti. Mažiau valandų skirta užsienio kalbų studijoms, finansų, ir mokesčių dalykams. Papildomai įvesti studijų dalykai: rizikos analizė atliekant maisto produktų kontrolę, finansų apskaita, įvadas į specialybę, verslo logistika ir kt.
Sėkmingai baigusieji koledžą įgyja teisę tęsti profesines bakalauro studijas pagal programą Muitų ir mokesčių vadyba. Galima pasirinkti vieną iš dviejų krypčių:
- muitinės vadyba – įgyti vadovo muitinės struktūroje kvalifikaciją;
- mokesčių vadyba – įgyti mokesčių srities ekonomisto kvalifikaciją.
Įgijusieji bakalauro laipsnį studijas gali tęsti magistrantūroje.
Apibendrinant reikia pasakyti, kad Rygos technikos universitete įsteigtas koledžas sudaro palankias sąlygas sieti teritoriją ir praktiką ugdant aukštos kvalifikacijos muitinės pareigūnus, tenkinti visų grandžių muitinės pareigūnų poreikius, įgyti reikiamą profesinę kvalifikaciją.

Raktiniai žodžiai


profesinė kvalifikacija; studijų proceso administravimas; muitinės pareigūnas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195