Saugumas, transformacijų procesai ir bendra Europos kultūrinė erdvė: regioninė raida Baltijos ir kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse

Borisas Melnikas

Santrauka


Straipsnyje kompleksiškai nagrinėjamos politinės, socialinės, ekonominės, ypač saugumo ir stabilumo užtikrinimo, problemos, pastaruoju metu kylančios Baltijos regione, taip pat visose Rytų ir Vidurio Europos šalyse.
Šios problemos nagrinėjamos atsižvelgiant į daugelį aplinkybių, prioritetų, pirmenybę teikiant visuomenės saugumui.
Parodyta, kad esminiai veiksniai, darantys įtaką šiuolaikinei raidai ir pažangai Baltijos re-gione, taip pat visose Rytų ir Vidurio Europos šalyse, yra dviejų tipų:
– transformacijų procesai, išreiškiantys esminius kokybinius pokyčius visose politinio, sociali-nio, ekonominio gyvenimo, taip pat technologijų pažangos, teisėsaugos, gynybos, nacionalinio sau-gumo ir kitose srityse: transformacijų procesai tiek per pastaruosius 10–15 metų, tiek ir dabartiniu metu bei artimiausioje ateityje vertintini kaip svarbiausia Rytų ir Vidurio Europos šalių visuomenės raidos charakteristika,
– bendros kultūrinės erdvės visoje Europoje formavimosi procesai, išreiškiantys tai, kad vyks-tanti Europos Sąjungos plėtra, naujų šalių ir Rytų ir Vidurio Europos integracija į Europos Sąjungą, taip pat spartūs pokyčiai visose Europos šalyse sukelia esminę kultūros ir gyvenimo būdo transforma-ciją visoje Europoje ir lemia bendros kultūrinės erdvės susidarymą.
Ir transformacijų procesai, ir bendros kultūrinės erdvės visoje Europoje formavimasis reika-lauja naujai suvokti ir spręsti ir bendrąsias, ir regionines politinės, socialinės, ekonominės raidos, ypač saugumo ir stabilumo problemas.
Naujas požiūris į saugumą Baltijos ir kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse grindžiamas įverti-nimu tų veiksnių, kurie išreiškia transformacijų ypatumus bei bendros kultūrinės erdvės visoje Euro-poje formavimosi aplinkybes, detaliau išdėstomas šioje publikacijoje.
Publikacijos tikslas – atskleisti saugumo bei regioninės plėtros ypatumus ir perspektyvas Balti-jos ir kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse, atsižvelgiant į transformacijų bei į bendros kultūrinės erdvės Europoje formavimosi procesus.
Publikacijoje nagrinėjami regioninės plėtros teoriniai pagrindai atsižvelgiant į bendros Europos kultūrinės erdvės formavimosi aplinkybes. Detaliai analizuojami politinių, ekonominių, socialinių transformacijų procesai, būdingi Rytų ir Vidurio Europos kraštams. Aptariamos regioninės plėtros galimybės, būdingos Baltijos regionui. Nagrinėjami konfliktai ir kitos problemos, kylančios bendros Europos kultūrinės erdvės formavimosi sąlygomis.
Publikacijoje taip pat nagrinėjamos problemos, kylančios transformacijų sąlygomis, pažymi-mos nacionalinio ir tarptautinio saugumo problemos, būdingos įvairiems regionams ir kraštams Rytų ir Vidurio Europoje. Ypač daug dėmesio skiriama regioninei ekonominei ir socialinei raidai Baltijos šalyse bendros Europos politinės, ekonominės, kultūrinės ir socialinės erdvės formavimosi aplinky-bėmis.
Analizuojami vieningos europinės kultūros erdvės formavimosi procesai ir jų ypatumai.
Vieni svarbiausių tyrimo uždavinių ir rezultatų yra šie:
– nacionalinio ir tarptautinio saugumo esmės ir prioritetų išryškinimas, atsižvelgiant į globalizacijos sąlygas bei įvairiems regionams būdingų politinių, socialinių, ekonominių transformacijų aplinkybes,
– Rytų ir Vidurio Europoje vykstančių transformacijų procesams būdingų dėsningumų išryškinimas, šių transformacijų poveikio nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui įvertini-mas,
– naujų pavojų, kylančių transformacijų sąlygomis, analizė, prevencijos priemonių parengimas ir įgyvendinimas, ypač daug dėmesio teikiant specializuotoms programoms, skirtoms for-muoti naują mentalitetą ir plėtoti šiuolaikišką kultūrą,
– Baltijos šalių ypatumų įvertinimas, regionalizacijos perspektyvų Baltijos šalyse aptarimas, atsižvelgiant į Baltijos šalių raidos galimybes Šiaurės šalių bei Baltijos jūros regiono kontekste,
– regionalizacijos požiūriu perspektyvios Baltijos šalims skirtų tyrimų kryptys ir jų pagrindimas.
Tolesni tyrimai aprašytoje srityje vertintini kaip labai aktualūs ir reikšmingi.

Raktiniai žodžiai


saugumas; transformacijos (pokyčiai); bendroji (integruota) kultūros erdvė; ES (Europos Sąjungos) plėtra; politinė; ekonominė; socialinė raida

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195