Apsaugininkų savybių, turinčių įtakos profesinės veiklos efektyvumui, vertinimas

Stanislavas Dadelo

Santrauka


Straipsnio tikslas buvo nustatyti, kaip apsaugos darbuotojai ir jų vadovai vertina įvairių žmogaus savybių įtaką apsaugos darbuotojo profesinės veiklos efektyvumui. Tyrimai atlikti privačioje saugos tarnyboje. Tyrimuose dalyvavo 33 vadovaujantys darbuotojai (1 grupė) bei 102 apsaugos darbuotojai (2 grupė), tiesiogiai užtikrinantys saugumą saugomuose objek-tuose. Buvo atlikta anketinė apklausa. Anketa sudaryta iš uždarų klausimų su kiekybiniais atsakymais. Vertinamos savybės suskirstytos į grupes pagal pobūdį: socialinės, psichinės ir biologinės. Tyrimo rezultatai parodė, kad vertintoms apsaugos darbuotojo savybėms keliami aukšti reikalavimai. Apklausos dalyvių nuomone, visos vertintos savybės yra svarbios sėkmin-gai profesinei veiklai, jas galima suskirstyti pagal jų svarbą profesinei veiklai į šešias katego-rijas: būtinos, labai reikalingos, reikalingos, nebūtinos, nereikalingos ir netinkamos. Apsaugi-ninko profesinė veikla siejama su didele atsakomybe ir rizika. Tirtų grupių nuomonės šiuo klau-simu panašios. Abiejų grupių visi tirti veiksniai buvo aukštai įvertinti. Parenkant šiuos srities darbuotojus, tikslinga naudoti mūsų taikytą metodą, tai padės tikslingiau atrinkti tinkamus darbuotojus, ugdyti jų profesijai svarbias ypatybes.

Raktiniai žodžiai


apsaugos darbuotojai; profesinis vertinimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195