Administracinių ir civilinių teisių sàveika bendrovių valdyme

Julija Kiršienė, Birutė Pranevičienė

Santrauka


Straipsnyje pristatomi kai kurie administracinės ir bendrovių teisės sąveikos aspektai. Pirmoje straipsnio dalyje išryškinama administracinio teisinio reguliavimo paskirtis užtikrinti žmogaus teises, pastebima, kad administraciniu teisiniu reguliavimu siekiama užtikrinti būtent viešąjį interesą. Vis dėlto itin problemiškas yra viešojo ir privataus interesų apibrėžimo ir atskyrimo klausimas. Tenka pripažinti, kad vyksta šių dviejų teisinių kategorijų integracija. Be to, kai kurios žmogaus teisės užtikrinamos ir juridiniams asmenims, kartu ir bendrovėms.
Pagrindiniai asmens nuosavybės teisių saugos reikalavimai yra esminė administracinės ir bendrovių teisės sąveikos priežastis. Turtą, kurio ekonominiai ir socialiniai aspektai nėra įtvirtinti formalioje nuosavybės teisių įgyvendinimo sistemoje, labai sunku perkelti į rinką, todėl materialaus turto transformacija į kapitalą yra kompleksinis procesas. Formali nuosavybės teisių įgyvendinimo sistema prasideda nuo plataus ekonominių ir socialinių nuosavybės aspektų aprašymo, organizavimo, šios informacijos apsaugos registrų sistemoje bei daiktinių teisių titulų fiksavimo, o tai yra neįmanoma be veiksmingo valstybės įsikišimo administracinėmis priemonėmis, kurios gali būti itin naudingos, pavyzdžiui, tam, kad užtikrintų informacijos apie bendrovę išsamumą, prieinamumą ir skaidrumą. Taip ginamos akcininkų, kreditorių, vartotojų nuosavybės teisės.
Antroje straipsnio dalyje analizuojama administracinio teisinio reguliavimo, užtikrinančio akcininkų teises, principai ir požiūris į bendrovę, kaip „viešą“ asmenį. Šiuo metu administracinio teisinio reguliavimo objekto sąveikos su bendrovių teisiniu reguliavimu problema yra atviras ir diskutuojamas klausimas. Plečiantis administracinio teisinio reguliavimo objekto riboms, didėja administravimo sąnaudos, o asmenų teisės ribojamos, todėl priimant teisės aktus būtina, laikantis proporcingumo principo, įvertinti pasiektiną efektą ir administravimo sąnaudas bei pasekmes.

Raktiniai žodžiai


administracinių ir civilinių teisių sąveika; administracinis teisinis reguliavimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195