Priesaikos institutas ir jo įgyvendinimo problemos

Audrius Skaistys

Santrauka


Atsižvelgiant į nagrinėjamos temos platumą, šiame straipsnyje nagrinėjamos tik kelios su priesaikos institutu susijusios sritys, kurios leis apibūdinti patį institutą ir pasiekti šio ty-rimo tikslą. Straipsnyje nagrinėjama priesaikos instituto apibrėžtis, šio instituto vaidmuo šiuolaikinėje Lietuvos ir Vakarų valstybių teisėje, užsienio valstybei duotos priesaikos arba pa-sižadėjimo atsisakymo įgyvendinimo problemos, priesaikos instituto pažeidžiamumas ir jo tei-siniai padariniai.
Straipsnyje apžvelgiama aukščiausių valstybės pareigūnų priesaikos valstybei reikšmė ir priesaikos instituto prigimties bei paskirties suvokimas. Straipsnyje atsakant į klausimą, koks vyraujantis priesaikos instituto teisinio reguliavimo metodas – imperatyvusis ar dispozi-tyvusis, aptarta ir teisinės atsakomybės už šio instituto pažeidimą sritis.
Nagrinėjama problematika bandoma perteikti per realius, gyvenimiškus įvykius Lietuvoje. Priesaikos teisinis institutas ypatingą prasmę ir reikšmę įgavo Lietuvos Respublikos Prezi-dento Rolando Pakso apkaltos fone, kai suskubta iš esmės įvertinti jo reikšmę ir paskirtį bei sutvirtinti jo veiksmingumą. Atsižvelgiant į tai, darbe nagrinėjamos 2004 m. sausio 19 d. Lie-tuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu Nr. 1926 [14] sudarytos darbo grupės Priesai-kos įstatymo koncepcijai ir įstatymo projektams parengti atlikto tyrimo ir išvadų nuostatos.

Raktiniai žodžiai


priesaikos institutas; pasižadėjimas; teisės šakos; konstitucija; apkaltos institutas; socialinis veiksmingumas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195