Policijos rengimo perspektyvos

Rainer Schulte

Santrauka


Pasaulyje ir Europoje vykstantys socialiniai, ekonominiai bei politiniai procesai lemia tai, kad keičiasi ţmonių gerovės samprata. Globalizacijos procesai, Rytų Europos lygiavimasis į demokratines šalis daro įtaką visų šalių vidaus politikai.
Ypač didelės permainos vyksta pokomunistinių šalių administravimo srityje, iš esmės keičiasi valstybinių tarnybų, įskaitant ir policijos, veikla. Rytų Europos šalyse policija labiau orientuota atlikti vykdytojo funkcijas. Integruojantis į Vakarų kultūrą jai tenka keisti savo veiklos principus, demonstruoti gebėjimus įsitraukti į visuomenę, atlikti koordinatoriaus, gebančio diegti naujoves, formuoti gerą
„įvaizdį“, vaidmenį.
Ypač svarbus vaidmuo perimant Vakarų kultūros paveldą tenka pareigūnų rengimo institucijoms. Studijų programų turinys, didaktikos metodai bei studijų organizavimas daug lemia formuojant šiuolaikinę policijos pareigūnų kartą. Straipsnyje analizuojama dešimt problemų, su kuriomis susiduriama rengiant šiuolaikiškus pareigūnus:
1. Visą gyvenimą trunkantis mokymo procesas.
2. Priminio mokymo ir praktinio rengimo sąveika.
3. Rengimo programos tobulinimas.
4. Nauja didaktikos koncepcija.
5. Pasikeitęs pedagogo vaidmuo (profilis) mokymo procese.
6. Mokymo ryšys su praktika.
7. Policijos mokslas.
8. Multimedija rengiant policiją.
9. Mokymo kokybės kontrolė bei vertinimas.
10. Policijos mokymo internacionalizavimas.
Šių problemų sėkmingas sprendimas veda į pagrindinį tikslą: policija turi tapti ţmogaus teisių bei šalies valdymo, pagrįsto teisės viešpatavimu, garantu.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195