Lietuvos Respublikos įmonių teisės derinimas su Europos Bendrijos įmonių teise

Ignas Vėgėlė

Santrauka


Šiame straipsnyje, kurio pagrindiniai aspektai buvo perteikti 2002 m. mokslinėje konferencijoje, nagrinėjama pastaruoju metu ypač svarbūs nacionalinės teisės suderinamumo su Europos Bendrijos teise įmonių teisės srityje klausimai.
Straipsnyje nurodomi Europos Bendrijos įmonių teisės norminiai aktai, su kuriais turėtų būti suderinti Lietuvos įmonių teisės aktai, be to, klasifikuojami nacionaliniai įmonių teisės aktai, išskiriant aktus, kuriuose įtvirtinamos bendros visoms įmonių rūšims veiklos taisyklės, bei įmonių teisės aktai, kuriuose įtvirtinti veiklos taisyklės atskiroms įmonių rūšims. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai nacionalinės įmonių teisės suderinimo su Europos Bendrijos (toliau tekste – EB) teise trūkumai. Jie skirstomi į trūkumus administracinių gebėjimų srityje, nacionalinių teisės aktų nesuderinamumą tarpusavyje ir su acqui communautaire, nacionalinės teisės spragas ir EB teisės aktų vertimo klaidas.
Šio straipsnio tikslas – ištirti, ar nacionalinė įmonių teisė yra tinkamai suderinta su EB teise, analizuoti nacionalinę įmonių teisę derinant su EB teise kylančias problemas, pateikti pagrindines jų grupes. Pagrindinis tyrimo objektas – nacionalinės ir EB įmonių teisės aktai. Nagrinėjant pasirinktą tyrimo objektą, taikyti pagrindiniai teisės mokslo tyrimo metodai: loginis–analitinis, sisteminis, lyginamasis ir kiti.
Lietuvos teisės universitetas yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kurioje dėstoma Europos Bendrijos įmonių teisė. Tai suteikia galimybę mūsų Universiteto specialistams gilintis į Europos Bendrijos (toliau – EB) įmonių teisės ir Lietuvos įmonių teisės problematiką, analizuoti, ar Lietuvos įmonių teisė suderinta su EB įmonių teise.
Pasirinktą temą galima nagrinėti keletu aspektu, iš jų išskirtini bent jau šie: pirmasis – Lietuvos institucijų veikla, susijusi su įmonių teisės derinimu, antrasis – įmonių teisės derinimo istorija, trečiasis – įmonių teisės derinimo su EB įmonių teise būdai ir pagrindai bei ketvirtasis – šiuo metu galiojančių Lietuvos teisės norminių aktų suderinamumo ir atitikties EB įmonių teisės reikalavimams aspektas (taip pat ir Lietuvos institucijų administraciniai gebėjimai) bei siūlymai keisti Lietuvos Respublikos teisės aktus turint tikslą suderinti su EB teise.
Lietuvos įmonių teisės derinimo su EB įmonių teise aspektu svarbu analizuoti dabar galiojančius teisės aktus ir juose įtvirtintas teisės normas tiek, kiek jos atitinka EB teisės reikalavimus, atkreipiant dėmesį į pastebėtas Lietuvos Respublikos įmonių teisės suderinimo su EB įmonių teise spragas. Šį straipsnį galima suskirstyti į dvi dalis: pirmojoje, apibrėžiama, kokių teisės norminių aktų dalykas yra įmonių teisė, arba kokius galima išskirti kaip įmonių teisės aktus, antrojoje analizuojamas Lietuvos Respublikos įmonių teisės norminių aktų suderinamumas su EB įmonių teisės norminiais aktais.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195