Kriminalistinės ir operatyvinės paieškos veiklų integracija – nusikaltimų tyrimo efektyvumo didinimas

Anrijs Kavalieris

Santrauka


Dabartinė nusikaltimų tyrimo Latvijos Respublikoje praktika, susijusi su nusikalstamų gru-puočių įvykdytais nusikaltimais, įrodė, kad susekti kaltuosius asmenis bei patraukti juos baudţiamojon atsakomybėn tradiciniais, senais metodais – akistata, apklausa, paieška ir kt. yra gana sunku.
Remiantis Latvijos policijos akademijos Kriminalistikos katedros atlikto tyrimo rezultatais buvo parengtas Latvijos Respublikos baudţiamojo proceso kodekso papildymas. Kodeksą siūloma papildyti skyriumi „Specialiu pagrindu atliekami tardymo veiksmai“.
Specialus skyriuje nagrinėjamų tardymo veiksmų pagrindas pasiţymi trimis aspektais.
Pirma, nors visi kiti tardymo veiksmai yra vykdomi esant paties tardytojo sprendimui, skyriuje numatytiems veiksmams atlikti reikia prokuroro arba teisėjo sankcijos.
Antra, skirtingai nuo kitų tardymo veiksmų, apie kurių atlikimą asmuo, kurio atţvilgiu jie at-liekami, suţino iš karto, apie skyriuje nagrinėjamų veiksmų įgyvendinimą įtariamieji asmenys neţino, todėl negali jiems priešintis ir daryti įtaką atliekant tokius veiksmus gaunamai informacijai. Įtaria-mieji asmenys apie skyriuje nagrinėjamų veiksmų atlikimo faktą suţino tik baigus ikiteisminį tyrimą.
Trečia, skyriuje nagrinėjamus veiksmus atlieka policijos pareigūnai.
Iš viso minėtame Latvijos Respublikos baudţiamojo proceso kodekso papildyme numatyti devyni veiksmai. Tai visos teisėtos korespondencijos kontrolė, visų įmanomų ryšio priemonių kontrolė, asmens bei vietos audiokontrolė, vietos videokontrolė, asmens stebėjimas ir sekimas, objekto ar vietos stebėjimas, specialus tardymo eksperimentas, specialus lyginamųjų pavyzdţių gavimas, nusikalstamos veikos kontrolė.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195