Ekspertų kvalifikacijos kontrolė Lenkijoje

Zdzisław Kegel, Rafał Cieśla

Santrauka


Formaliuoju poţiūriu Lenkijoje skiriamos kelios ekspertų kategorijos: teismo ekspertai prie apylinkės teismų; ekspertai mokslo institucijų darbuotojai; ekspertai, dirbantys policijos institucijose; ekspertai, dirbantys Teisingumo ministerijai pavaldţiose institucijose; privatūs ekspertai; ekspertai ad hoc bei kitų institucijų teisėsaugos ekspertai.
Ekspertų kvalifikacijos kontrolė priklauso nuo jų kategorijos ir gali būti vykdoma skirtingais būdais.
1987 metais birţelio 8 d. priimtas Lenkijos teisingumo ministro potvarkis numato bendrus reikalavimus, keliamus teismo ekspertams bei prisiekusiems vertėjams.
Teismo ekspertai apylinkės teismo pirmininko nurodymu įrašomi į ekspertų sąrašą 5 metams. Įrašydamas ekspertą į teismo ekspertų sąrašą teismo pirmininkas privalo patikrinti, ar kandidatas atitinka keliamus reikalavimus.
Tačiau minėtieji dokumentai nepateikia konkrečių kvalifikacijos reikalavimų, keliamų kandidatams į teismo ekspertus. Jie nenumato ir ekspertų kvalifikacijos verifikavimo būdų.
Kai kurios institucijos, tokios kaip, pavyzdžiui, Lenkijos kriminalistų draugija, pačios rūpinasi savo specialistų kvalifikacijos kontrole.
Ekspertų, dirbančių specializuotose institucijose, tokiose kaip policijos kriminalistinės laboratorijos bei kitos ekspertų organizacijos, kvalifikacija tikrinama dviem būdais: vidiniu, t. y. apmokymų sistema bei egzaminai, suteikiantys teisę teikti eksperto išvadą, ir išoriniu, t. y. bendro institucijos ekspertinio lygio įvertinimas, remiantis tarptautiniais standartais (pvz., ekspertų profesionalumo testas Proficiency Testing Program).
Pastaruoju metu Lenkijoje paplito bauginantis reiškinys, kai vis dažniau atlikti ekspertizes dėl įvairių priežasčių pavedama privačioms firmoms, kurių ekspertų kvalifikacija dažnai kelia abejonių.
Siekiant uţkirsti kelią tokio pobūdžio reiškiniams bei patobulinti ekspertų kvalifikacijos kontrolės procesą ne kartą buvo siūloma (prof. Z. Kegelio) prie Teisingumo ministerijos sukurti specialias egzaminų komisijas, kurios tikrintų visų kandidatų į ekspertus kvalifikaciją. Tačiau kol kas šis pasiūlymas lieka be atsako.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195