Mokesčių mokėtojo patikrinimas

Egidija Smalakienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus mokestiniai teisiniai santykiai, kylantys atliekant mokestinį patikrinimą bei esminiai teisės aktų pakeitimai šiuo klausimu. Šiuo metu nėra vieno teisės akto, kuriame būtų apibrėžtos atliekant mokestinį patikrinimą dalyvaujančių asmenų teisės ir pareigos. Kai kurios šios teisės iš tikrųjų egzistuoja, tačiau nereglamentuotos apskritai, todėl tiek mokesčių mokėtojui, tiek mokesčių administratoriui dažnai kyla klausimas, ką jis gali ir nuo kokių veiksmų turėtų susilaikyti konkrečiomis aplinkybėmis. Šio straipsnio tikslas – nustatyti ir aptarti teisės aktuose reglamentuotas ir nereglamentuotas mokestinių teisinių santykių dalyvių teises bei pareigas mokestinio patikrinimo metu. Praktinės mokestinių patikrinimų analizės pagrindu straipsnyje pateikiama pasiūlymų dėl mokestinių teisinių santykių dalyvių teisinio statuso reglamentavimo. Taip pat aktuali problema yra ta, kad itin specifinės mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratoriaus teisės ir pareigos kyla priklausomai nuo mokestinio patikrinimo rūšies, todėl straipsnyje analizuojamos mokesčių mokėtojų patikrinimų rūšys, aptariami procesinių dokumentų įforminant patikrinimo rezultatus reikalavimai, išdėstomi mokestinių patikrinimų planavimo prioritetai, įvardijami mokesčių mokėtojai, priskirtini didesnės rizikos mokesčių mokėtojų grupei. Analizuojamas pasirengimo mokestiniam patikrinimui procesas, dėstomi patikrinimo pratęsimo atvejai. Aptariamos sprendimų dėl patikrinimo aktų tvirtinimo rūšys. Mokestinių patikrinimų atlikimo tvarką pakankamai išsamiai reglamentuoja šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai, tačiau nė vienas jų nenustato mokestinio patikrinimo, kaip procesinio reiškinio, ribų. Klausimas, kada laikyti, kad mokestinis patikrinimas prasidėjo ir kada jis baigėsi, natsakytas, todėl straipsnyje nustatomos mokestinio patikrinimo ribos. Dažnai mokesčių mokėtojams kyla klausimas, ar mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu taikydamas mokesčio išieškojimo užtikrinimo priemones nepažeidžia jo konstitucinės teisės į turto neliečiamybę, todėl straipsnyje analizuojama Mokesčių administravimo įstatymo atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir tarptautiniams teisės aktams.
Straipsnis parengtas analizuojant bei apibendrinant įvairių teisės šakų, šiuo metu Lietuvoje galiojančių įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų nuostatas, Lietuvos ir užsienio autorių publikacijas, susijusias su analizuojamais klausimais.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195