Statutinių pareigūnų karjeros problemos

Alfonsas Laurinavičius

Santrauka


Spartūs socialiniai procesai tiesiogiai veikia valstybės institucijų veiklą, jų vidaus administravimą. Valstybės tarnybos, palaikančios teisėtvarką, teisėsaugą, atliekančios įstatymų įgyvendinimo kontrolę arba priežiūrą, užkardančios ar atskleidžiančios nusikaltimus, negali spręsti savo vidaus administravimo problemų atsiribodamos nuo šalies viešojo gyvenimo. Taigi institucijų, įstaigų vidaus reglamentavimo koncepcija turi būti kuriama atsižvelgiant į daugelį socialinių veiksnių.
Straipsnyje siekiama daugiau dėmesio skirti šalies statutinių pareigūnų teisinio statuso analizei. Teisė yra pagrindas sprendžiant visas sudėtingas statutinių tarnybų veiklos problemas.
Keičiantis valstybės teisėsaugos funkcijų sampratai, ypač keičiasi specialiųjų tarnybų uždaviniai, pareigūnų funkcijos bendruomenėje. Reikia sutikti su moksle vyraujančia nuostata, kad institucijos, įstaigos, kurios nepuoselėja savo vidaus administravimo, stengiasi nematyti personalo problemų, nekuria teisinėmis priemonėmis valdomos pareigūnų karjeros sąlygų, jų paskatų sistemos, anksčiau ar vėliau tampa nepajėgios tinkamai reaguoti į visuomenės gyvenimo permainas, įgyvendinti joms pavestas funkcijas. Ši hipotezė straipsnyje grindžiama mokslo šaltinių analize bei autoriaus atlikto pirminio sociologinio tyrimo duomenimis. Straipsnis yra tęstinis. Juo siekiama atkreipti mokslininkų, praktikų bei vadovų, formuojančių personalo valdymo strategiją, dėmesį į esmines pareigūnų karjeros procesų valdymo šalyje problemas.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195