Anglijos ir Velso policijos veiklą reglamentuojančių įstatymų sistemos naujovės

Francis J. Pakes

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys policijos veiklą Didžiojoje Britanijoje ir Velse, taip pat analizuojami šiuo metu rengiamų policijos veiklą reglamentuojančių tei-sės aktų projektai. Keliama pagrindinė problema – minėtieji įstatymai nesuteikia policijai tiek įgalio-jimų, kiek reikalaujama atsakomybės už jų įgyvendinimą. Ši nuostata skatina skirti dėmesio policijos socialinei paskirčiai, kad būtų atkurtas visuomenės pasitikėjimas policija, siekiant atnaujinti ir api-brėžti sąžiningumo, integralumo ir kompetentingumo principus Didžiosios Britanijos ir Velso policijos veikloje.
Straipsnyje analizuojamos kai kurios visuomenės pasitikėjimo policija mažėjimo priežastys, t. y. teisėtumo pažeidimai kitos rasės žmonių atžvilgiu, piliečių skundų prieš policiją skaičiaus didėjimas ir pan. Visuomenės pasitikėjimas policijos tarnybomis labai priklauso nuo įstatymų, nustatančių policijos kompetenciją viešosios tvarkos apsaugos ir socialinės kontrolės srityje. Čia tobulinami bei keičiami policijos konsultavimosi su visuomene bei policijos bendravimo su visuomene principai. Kita svarbi nuostata, kurią reikėtų tobulinti, yra policijos valdymo principų ir naujai suprantamos policijos misijos įtvirtinimas priimamuose teisės aktuose. Nauji įstatymai reikalauja, kad kiekviena policijos įstaiga kiekvienais metais pateiktų išsamų savo veiklos efektyvumo planą ir plano vykdymo ataskaitą.
Straipsnyje gana plačiai nagrinėjamas 2002 metais priimtas Policijos reformos įstatymas, ku-riame įtvirtinami pagrindiniai policijos įgaliojimai, galintys daryti įtaką nusikalstamumui ir socialinei netvarkai. Daroma išvada, kad socialinės krizės pasireiškia daugelyje valstybių, todėl Didžiosios Bri-tanijos bei Velso valstybės privalo perimti ten galiojančią policijos veiklos praktiką ir ją pritaikyti naujai priimamuose įstatymuose.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195