Tarptautinių darbo standartų taikymo prieţiūros sistema

Reda Jakučionytė

Santrauka


Tarptautinių darbo standartų taikymo priežiūros sistema pagrįsta Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) statuto nuostatomis bei praktiniais susitarimais, jos komponentai yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo. Pagrindinės sistemos veikimo priemonės – reguliarus atsiskaitymas, tikrinimas, specialiosios procedūros, trišalis dialogas, techninis bendradarbiavimas. Vadinamasis reguliarus atsiskaitymas – tai informacijos pateikimas TDO statuto nustatyta tvarka pagal patvirtintas ataskaitų formas. Rengiamos periodinės ataskaitos, atsakymai į tiesioginius Ekspertų komiteto paklausimus apie ratifikuotų konvencijų nuostatų įgyvendinimą. Teikiama informacija apie šalyje galiojančius teisės aktus bei praktinį jų taikymą ir tose srityse, kurias reguliuojančių konvencijų šalis nėra ratifikavusi. Pagal 1926 m. tarptautinės darbo konferencijos sesijos rezoliuciją vykdyti tarptautinių darbo standartų taikymo Organizacijos narėse priežiūrą buvo pavesta Ekspertų komitetui, konvencijų ir rekomendacijų taikymo klausimams nagrinėti ir Konferencijos komitetui tarptautinių darbo standartų klausimams nagrinėti. Specialiosios procedūros – procedūros, nustatytos skundams (complaints) ir pranešimams (representations) dėl pažeidimų įgyvendinant ratifikuotų konvencijų nuostatas, asociacijų laisvės principus nagrinėti. Asociacijų laisvės komitetas yra pagrindinė institucija, nagrinėjanti skundus bei pranešimus dėl teisės jungtis į organizacijas, teisės streikuoti bei kitų asociacijų laisvės pažeidimų. Svarbus TDO bruožas yra tas, kad visas jos darbas grindžiamas trišaliu principu, t. y. visais tarptautinių darbo standartų kūrimo, ratifikavimo, denonsavimo, taikymo klausimais konsultuojamasi su socialiniais partneriais – darbdavių ir darbuotojų organizacijomis. Nors tarptautinių darbo standartų taikymo priežiūros sistema veikia labai gerai, reikia nuolat tikrinti, ar sistema tebėra efektyvi nustatant ir sprendžiant kylančias standartų taikymo problemas. Pastarųjų TDO valdymo tarybos sesijų metu vėl buvo svarstoma, kaip toliau didinti sistemos efektyvumą. Viena iš priežasčių, paskatinusių grįžti prie šio klausimo –labai padidėjęs Ekspertų komiteto, taip pat ir vyriausybių, darbo krūvis. Pagrindinė nuostata, kuriai visuotinai pritariama, yra ta, kad sistema turi likti nepriklausoma, nešališka ir veiksminga.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195