Ekspertų rengimas Lenkijos Respublikoje

Graýyna Kędzierska

Santrauka


Polski Kodeks Postępowania Karnego wymienia trzy grupy osób posiadających wiedzę w danej dziedzinie przekraczającą wiedzę przeciętnie wykształconego i inteligentnego człowieka. Są to biegli, tłumacze i specjaliści. Biegli do wykonania czynności są powoływani przez wydanie Postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii, w stosunku do tłumaczy i specjalistów stosuje się tryb niższy rangą. W polskiej Policji w służbie techniki kryminalistycznej jest grupa osób nazywanych technikami kryminalistyki, którzy w rozumieniu k.p.k. mogą być specjalistami w czasie postępowania karnego i wykonywać czynności techniczne polegające na dokonaniu pomiarów, obliczeń, utrwaleniu śladów. Druga grupa osób to policyjni eksperci kryminalistyki, wykonawcy ekspertyz, pełniący funkcje biegłych w przypadku wydania przez organ procesowy Postanowienia.... Szkolenie techników kryminalistyki jest kilkumiesięczne i sprowadza się do wstępnej praktyki oraz kursu techników. Szkolenie policyjnych ekspertów kryminalistyki jest kilkustopniowe i trwa od trzech do pięciu lat. Istotnym elementem szkolenia ekspertów jest stacjonarne Studium Oficerskie Ekspertów Kryminalistyki (SOEK) realizowane przez Wyższą Szkołę Policji. Jest to szkolenie teoretyczne z elementami szkolenia praktycznego. Ukończenie SOEK jest podstawą do mianowania na pierwszy stopień oficerski w Policji oraz rozpoczęcia procedury intensywnego szkolenia praktycznego. Złożenie końcowego egzaminu kwalifikacyjnego jest równoznaczne z nadaniem uprawnień do samodzielnego wykonywania ekspertyz jako policyjny ekspert kryminalistyki.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195