Specialistas kriminalistas įvykio vietos apžiūroje

Hendryk Malevski

Santrauka


Straipsnis skirtas vienai ið svarbiausiø nusikaltimø aiðkinimo problemø - ávykio vietos apþiûrai ir specialisto kriminalisto dalyvavimo atliekant ðá veiksmà klausimams. Tyrimas buvo atliktas remiantis specialistø kriminalistø apklausos rezultatais.
Buvo apklausti 105 pareigûnai, t.y. apie 40 proc. visø Vidaus reikalø ministerijos Kriminalistiniø ekspertiziø departamento darbuotojø. Apklausos rezultatai rodo, kad dauguma specialistø kriminalistø ávykio vietø apþiûrø lygá vertina vidutiniðkai ir tik treèdalis ágijusiøjø aukðtàjá teisiná iðsilavinimà já vertina kaip þemà arba labai þemà.
Apklaustø pareigûnø nuomone, pagrindinës þemo ávykio vietø apþiûrø lygio prieþastys yra kriminalistikos technikos trûkumas, nepakankamas praktinis pasirengimas, blogas darbo organizavimas.
Apklaustieji pareigûnai ávykio vietos apþiûros problemas vertina vienpusiðkai, akcentuodami techninës apþiûros problemos aspektus ir nepakankamai vertina teisinius bei teorinius kriminalistinius klausimus.
Straipsnyje pateikti pasiûlymai, kaip pagerinti ávykio vietos apþiûrà ir veiksmingiau panaudoti specialisto kriminalisto þinias ir ágûdþius.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195