Informacijos laisvės apsaugos problemos Konstitucinio Teismo praktikoje

Egidijus Jarašiūnas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos ypač aktualios vadinamosios naujos demokratijos visuomenės informacijos laisvės apsaugos problemos konstitucinėje jurisprudencijoje.
Ši laisvė svarbi šiuolaikinės visuomenės žmogui. Asmens teisės į informaciją pagrindai suformuluoti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje. Įvairūs šios laisvės aspektai užfiksuoti ir kituose Konstitucijos straipsniuose. Todėl informacijos klausimø teisinis reguliavimas yra konstitucinės kontrolės objektas.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nagrinėjæs bylas dėl šios konstitucinės laisvės apsaugos. Interpretuodamas Konstitucijos normas, įtvirtinančias šią laisvæ, jis padarė keletą tolesnei praktikai svarbiø išvadø: ši laisvė ne tik asmeninė, bet ir pliuralistinės demokratijos užtikrinimo pagrindas; ji tiesiogiai susijusi su kitø pagrindiniø teisių įgyvendinimu. Įgyvendinant šią laisvæ, ypač svarbios audiovizualinės priemonės. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad informacinius santykius reguliuojančių normų konstitucingumo problemas galima spręsti tik platesniame kontekste tiriant informacijos laisvės sampratą ir galimybes ją riboti. Būtina matyti ne vien susiduriančių vertybių koliziją, bet visą teisinį-socialinį foną. Informacijos laisvė neabsoliuti, ji ribojama tik įstatymu siekiant apsaugoti atitinkamas konstitucines vertybes.
Straipsnyje analizuojamos minėtos problemos, su kuriomis Konstitucinis Teismas susidūrė svarstydamas Alkoholio kontrolės ir Tabako kontrolės įstatymø, Valstybės paslapčiø ir jø apsaugos įstatymø, Lietuvos radijo ir televizijos statuto ir kitø teisės normø aktø konstitucingumo klausimus.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195