Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas energetikos paslaugų sektoriuje. ES ir Lietuvos patirtis

Feliksas Petrauskas, Aida Gasiūnaitė

Santrauka


Energijos paslaugos turi ypatingą poveikį kasdieniniam vartotojų gyvenimui ir jo gerovei. Tokių paslaugų svarba yra didelė, o jų teisinis reglamentavimas nuolat kinta tiek ES, tiek ir jos valstybių narių lygiu, ypač priėmus Trečiąjį energetikos paketą, kurio pagrindinis siekis – gerinti mažmeninių elektros ir dujų, tiekiamų vartotojams, rinkų veikimą ir siekti kuo didesnės vartotojų teisių apsaugos šiame sektoriuje. Siekiant įgyvendinti pagrindinius šiame teisės aktų pakete įtvirtintus uždavinius jie glaudžiai siejami ir su kitu ES tikslu – aukštu vartotojų teisių apsaugos lygiu. Jis įmanomas tik tada, kai vartotojai pasitiki rinka, verslo subjektais, o tai užtikrina tinkamą ir efektyvų ES vidaus rinkos veikimą, todėl būtina užtikrinti, jog būtų taikomos tik aiškios ir tinkamos teisės normos, nustatančios paslaugų teikėjų atsakomybę, pareigas, vartotojų teises ir pareigas, o vartotojų ginčai sprendžiami pasitelkiant veiksmingesnes, greitesnes ir pigesnes alternatyvaus ginčų sprendimo formas. Straipsnio autoriai mano, kad trūksta mokslinės šios srities analizės. Nepaisant šio klausimo svarbos, jis analizuojamas tik politiniu ar teisės nuostatas taikančių specialistų lygiais, tačiau nėra atliekami naujausi tyrimai vartotojų energetikos sektoriuje, kuris yra be galo fragmentiškas ir formuoja skirtingas sąlygas ar teises vartotojams skirtingose ES valstybėse narėse. Šiame straipsnyje palaikoma idėja, kad nurodyti tikslai gali būti pasiekti tik stiprinant glaudų ES institucijų ir valstybių narių bendradarbiavimą, dalyvaujant įvairių ad hoc ekspertų darbo grupių, komitetų, tokių, kaip, pvz., Pažeidžiamų vartotojų darbo grupė, veikloje. Šiame straipsnyje pateikiamos bendrosios mintys apie problemas, su kuriomis susiduria energetikos paslaugų vartotojai, naujausias ES ir valstybių narių iniciatyvas šioje srityje, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą ir skaidrų energijos paslaugų tiekimą vartotojams, analizuojamas alternatyvaus ginčų sprendimo formų pritaikymas šiame sektoriuje kylantiems ginčams spręsti ir geroji ES valstybių narių praktika. Manytina, kad alternatyvaus ginčų sprendimo formų pritaikymas energetikos paslaugų srityje galėtų ženkliai sumažinti vartotojų problemas, ypač tokias, kaip naujasis reiškinys – vartotojų energetinį skurdą ES, suprantamą kaip situaciją, kai namų ūkis neišgali įsigyti socialiai ir materialiai būtino energijos paslaugų lygio ir nepajėgia atsiskaityti bent už jų minimumą.

Raktiniai žodžiai


vartotojas; pažeidžiamas vartotojas; verslo subjektai; energetikos paslaugos; alternatyvus ginčų sprendimas; Trečiasis energetikos paketas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195