VAIKO TEISĖ Į PAGARBĄ

Janina Stripeikienė

Santrauka


Straipsnyje, atsižvelgiant į 2017 metais padarytus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus, siekiama apibrėžti vaiko teisės į pagarbą sampratą, apžvelgti jos įgyvendinimo ir gynybos mechanizmus. Nors iš esmės siekiama atskleisti nacionalinėje teisės sistemoje įtvirtintą vaiko teisės į pagarbą sampratą ir atitinkamai jos suteikiamos apsaugos apimtį, tyrimo objektas nagrinėjamas ir tarptautinės teisės (teisės normų, tarptautinių teismų jurisprudencijos) kontekste.
Pasirinktam tikslui pasiekti vaiko teisė į pagarbą straipsnyje nagrinėjama materialiuoju ir procesiniu aspektais. Pirmoje straipsnio dalyje, atsižvelgus į tarptautinių teisės aktų reikalavimus, atskleidžiamas nacionalinės teisės normų suponuojamas vaiko teisės į pagarbą turinys. Ypatingas dėmesys šiame kontekste skiriamas aktualioms Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinos nuostatoms, kartu atskleidžiant vaiko teisės į pagarbą bei garbės ir orumo santykį, o vaiko teisės į pagarbą apsaugos apimtis nagrinėjama remiantis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija. Antroje straipsnio dalyje nagrinėjami vaiko dalyvavimo teismo procese (baudžiamajame, civiliniame) ypatumai: analizuojamos jam suteikiamos teisės ir jų įgyvendinimo specifika, nacionalinėje teisėje įtvirtintos prielaidos įgyvendinti vaiko teisę būti išklausytam. Galiausiai daromos apibendrintos išvados dėl vaiko teisės į pagarbą sampratos, pobūdžio, jos gynybos ypatumų.

Raktiniai žodžiai


vaiko teisė į pagarbą, garbė ir orumas, nacionalinis pagrindinių vaiko teisių katalogas, vaikų teisės ir pareigos, tėvų teisės ir pareigos, vaiko teisė būti išklausytam.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-17-24-2-05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195