Teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principų užtikrinimas teritorijų planavimo procese

Birutė Pranevičienė, Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama teisinio saugumo, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principų realizacijos problematika specifinėje administravimo srityje – detaliojo planavimo procese. Teritorijų planavimo sritis, kurioje dažniausiai privatūs asmenys, realizuodami savo teises ir siekdami teisėtų interesų įgyvendinimo, susiduria su poreikiu kreiptis į valstybinės valdžios institucijas, yra detalusis planavimas. Detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas, kuris pasibaigia teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija. Visuose minėtuose etapuose administravimo subjektai priima sprendimus, kurie laikytini administraciniais aktais. Galiojantis teisinis reguliavimas numato pareigą asmenims, net ir tuo atveju, kai keičiamos naudojamo žemės sklypo ribos ir plotas, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir pan., rengti detalųjį planą, t. y. kreiptis į viešojo administravimo subjektus, kad šie priimtų administracinius aktus ar atliktų kitus, jų kompetencijai priskirtinus veiksmus, kad asmenys galėtų įgyvendinti jiems teisės aktais suteiktas subjektines teises. Todėl labai svarbu šiame ilgame ir sudėtingame procese užtikrinti asmens konstitucinių teisių apsaugą ir garantuoti teisėtų lūkesčių, teisinio saugumo ir kt. esminių principų užtikrinimą.

Raktiniai žodžiai


teisinis saugumas; teisinis tikrumas; teisėti lūkesčiai; detalusis planavimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195