Theoretical and methodical aspects of agrarian territories planning

Audrius Aleknavičius, Marius Aleknavičius

Abstract


Agricultural land protection and its improvement of use after a land reform are analyzed in this article. The main task of this research is to analyze legal acts which regulate the planning of land use and landscape management in rural territories and provide proposals for its improvement. Farming lands with fertile soils are an exceptional natural resource which needs to be saved and improved by limiting the conversion of agricultural land for non-agricultural use. Laws should define a compensation for the decreasing area of farming lands as defined for forest land conversion to other use. It is recommended to prepare land management planning documents where perspective boundaries of farms are formed and possibilities to increase farming land area by converting abandoned land or other land plots with fertile soil. Preparation of land management schemes should be connected with agricultural land purchase regulation and rural development land management projects should be linked with state support measures for farms development and protection of rural landscape.

Keywords


agricultural land, farming lands, fertile soil, land tenure, land management planning documents.

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Aleknavičius P. 2010. Urbanizuotų teritorijų plėtra žemės ūkio paskirties žemėje. Urbanistinė drieka: miesto ir kaimo sandūra. Mokslo straipsnių rinkinys. KTU Statybos ir architektūros fakultetas. P. 55–61.

Aleknavičius P. 2012a. Kaimiškųjų vietovių tvarkymo reguliavimas. Darnaus vystymosi strategija ir praktika: mokslo darbai. Mykolo Romerio universitetas. T. 1, Nr. 6. P. 111–122.

Aleknavičius P. 2012b. Nepriklausomoje Lietuvoje atliktų žemės ūkio paskirties žemės pertvarkymo darbų lyginamoji analizė. Viešoji politika ir administravimas: mokslo darbai. Mykolo Romerio universitetas, T. 11, Nr. 2. 2012. P. 246–259.

Aleknavičius A., Aleknavičius P., Gurskienė V. 2016. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų poreikis tvarkant ūkių teritorijas ir jų rengimo metodika. Žemės ūkio mokslai: mokslo darbai. T. 23, Nr. 1. P. 36–46.

Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija, patvirtinta Aplinkos apsaugos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos 1998 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 9/27.

Bučas J. 2010. Miesto drieka kaime: socialinis ir aplinkosauginis aspektai. Urbanistinė drieka: miesto ir kaimo sandūra. Mokslo straipsnių rinkinys. KTU Statybos ir architektūros fakultetas. P. 5–11.

Darbotvarkė 21: Subalansuotos plėtros veiksmų programa (galutinis sutarčių tekstas, Vyriausybių svarstytas Jungtinių Tautų aplinkos ir plėtros konferencijoje Rio de Žaneire, Brazilijoje, 1992 m. birželio 3– 4 d.). 2001. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Vilnius.

Europos kaimiškųjų sričių chartija, priimta Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje 1995 m. liepos 28 d. Prieiga per internetą:

http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc96/EDOC7507.htm

Lietuvos Respublikos Konstitucija: Priimta Lietuvos Respublikos piliečių 1992 m. spalio 25 d. referendume. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas. 2005. Valstybės žinios. Nr. 63-2235.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas. 2006a. Valstybės žinios. Nr. 30-1050.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 30 d. nutarimas. 2006b. Valstybės žinios. Nr. 37-1319.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarimas. 2009. Valstybės žinios. Nr. 75-3074.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas – 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII–1864. 2000.Valstybės žinios, Nr. 74–2262; Nr. 77; Nr. 80; Nr. 82.

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2, 4, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas – 2011 m. birželio 16 d. Nr. XI-1448. 2011. Valstybės žinios, Nr. 74-3548.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas – 2004 m. sausio 15 d. Nr. IX-1962. 2004a. Valstybės žinios. Nr. 21-617.

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas – 1991 m. liepos 25 d. Nr. I-1607. 1991. Valstybės žinios, Nr. 24-635.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas – 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I–446. 1994. Valstybės žinios, Nr. 34-620.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 3, 6, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas – 2000 m. gegužės 4 d. Nr. VIII–1664. 2000. Valstybės žinios, Nr. 42–1191.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymas – 2004 m. sausio 27 d. Nr. IX-1983. 2004b. Valstybės žinios. Nr. 28-868.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymas – 2014 m. balandžio 24 d. Nr. XII-854. Teisės aktų registras. 2014-04-29. Nr. 4860.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 776 „Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“. 1994. Valstybės žinios, Nr. 66–1276.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 3D-438/D1-614 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 ,Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo“.2014. Teisės aktų registras, 2014-07-29, Nr. 10608.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. 2000. Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai. Sudarytojas Šileika A. S. Kėdainiai, Vilainiai.; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 2007. Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Prieiga per internetą:

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Maisto_sauga_ir_kokybe/Nitratu_direktyvos_igyvendinimas/PUTP_leidinys_2007.pdf

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 3D-85/D1-135 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3D-518/D1-490 ,,Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo. 2016. Teisės aktų registras, 2016-02-24. Nr. 3616.

Pranckietis V., Bogužas V. 2010. Agrarinio kraštovaizdžio kitimo priežastys ir problemos. Urbanistinė drieka: miesto ir kaimo sandūra. Mokslo straipsnių rinkinys. KTU Statybos ir architektūros fakultetas. P. 12–19.

Žemės fondo apskaitos taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 302 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-51 redakcija). 2014. Teisės aktų registras, 2014-01-29, Nr. 690.
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-17-16-2-03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603