Human resource management processes improvement at the municipality level: case of Vilnius city municipality administration

Andrius Valickas, Lina Rakštelytė

Abstract


By focusing on the application of 6 Sigma this paper analyses the process of human resource management in Vilnius city municipality administration. With increasing requirements to servants and employees of public institutions, the main attention should focus on unnecessary activities and the elimination of wastes. The purpose of article is to analyze the process of human resource management and to identify the criteria which would improve the management of human resources. According to the scientific literature analysis and qualitative research results of Vilnius City Municipality Administration, the article introduces wastes of the human resources management process and gives practical suggestions - how to improve the process of human resources management.

Keywords


process improvement, processes of human resource management, 6 Sigma, waste.

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Beer, M. The transformation of the human resource function: resolving the tension between a traditional administrative and a new strategic role. Human Resource Management, 1997, Vol. 1, No 36, p. 49-56.

Bitinas, B., Rupšienė L., Žydžiūnaitė, V. Kokybinių tyrimų metodologija: vadovėlis vadybos ir administravimo studentams. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2008.

Bloom, D. Achieving HR excellence through SIX sigma. New York: CRC Press, 2014.

Cascio, W., Boudreau J. Investing in People: Financial Impact of Human Resource Initiatives. New Jersey: FT Press, 2011.

Dessler, G. Personalo valdymo pagrindai. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2001.

Domarkas, V., Juknevičienė, V. Viešojo administravimo paradigmos kaitos iššūkiai šio sektoriaus žmogiškųjų išteklių raidai. Viešoji politika ir administravimas, 2007, Nr. 1 (19), p. 25-32.

Donley, A. Research Methods. New York: Facts on File, 2012.

Fitz-enz, J. The New HR Analytics: Predicting the Economic Value of Your Company's Human Capital Investments. New York: AMACOM, 2010.

Gudelis, D., Patapas, A. Naujoji viešoji vadyba. Kn.: V. Smalskys (red.). Viešasis valdymas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, p. 123-137.

Išoraitė, M. Žmogiškieji ištekliai – svarbiausias konkurencinio pranašumo šaltinis strategiškai valdant organizaciją. Socialinių mokslų studijos, 2011, Nr. 3 (1), p. 31–58.

Jenkins, A., Klarsfeld, A. Understanding ‘individualization’ in human resource management: the case of ‘skill-based pay’ in France. International Journal of Human Resource Management, 2002, Vol. 13, No 1, p. 198-211.

Jewell, B. R. Integruotos verslo studijos. Vilnius: The Baltic press, 2002.

Kernaghan, K. Getting engaged: Public-service merit and motivation revisited. Canadian Public Administration, 2011, Vol. 54, No 1, p. 1-21.

LEAN metodų taikymas Sodros valdyboje ir VMI Paslaugų mokesčių mokėtojams departamente 2015. Lietuva 2030. https://www.lietuva2030.lt/lt/paieska/pavadinimas:lean [2016-07-10].

Lepeška, V. Kompetencijų modelis – organizacijos valdymo pagrindas. Valstybės tarnybos aktualijos, 2014 spalis.

Libby, R. Blashfield, R. K. Performance of a composite as a function of a number of judges. Organizational Behavior and Human Performance, 1978, Vol. 21, No 2, p. 121-129.

Morieux, Y. Pasaulinės žmogiškųjų išteklių valdymo ir technologijų konferencijos apžvalga. Valstybės tarnybos aktualijos, 2015 gruodis, p. 24-29.

Mourits, M. C. M., Oude Lansink A. G. J. M. Multi-criteria decision making to evaluate quarantine disease control strategies. In.:. Alfons G. J. M. Oude Lansink (eds.). New approaches to the Economics of Plant Health. The Netherlands: Springer, 2007, p. 131-144.

Ostrom, V. The intellectual crisis in American public administration, 3rd ed. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2008.

Perry, J. L., Hondeghem, A. Motivation in public management: the call of public service. New York: Oxford University Press, 2008.

Petrauskienė, R., Raipa, A. Viešojo valdymo efektyvumo elementai. Kn.: A. Raipa (red.). Modernus viešasis valdymas. Kaunas: UAB „Vitae Litera“, 2012, p. 118-144.

Račkovskis, A. Apie tai, kodėl kai kurios strategijos neveikia ir niekas neprisimena įstaigos misijos. Valstybės tarnybos aktualijos, 2016 pavasaris.

Raipa, A. Naujosios viešosios vadybos paradigmos turinys.“ Kn.: A. Raipa (red.). Modernus viešasis valdymas. Kaunas: UAB „Vitae Litera“, 2012, p. 94-118.

Raudeliūnienė, Jurgita. Įmonių konkuravimo strateginių sprendimų formavimas. Daktaro disertacija, VGTU, 2007.

Roos, G. Intellectual Capital And Strategy: A Primer For Today‘s Manager. Handbook of Business Strategy, 2005, Vol. 6, No 1, p. 123–132.

Savkin, A. 5 Ideas to Replace “Time to fill” HR KPI With a Better One. Balanced Scorecard Software and Training, 2015. http://www.bscdesigner.com/replace-time-to-fill-hr-kpi.htm.

Stoner, J. A. F. Vadyba. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2005.

Sudnickas, T. Šiuolaikinės veiklos matavimo sistemos. Integravimo su kokybės valdymo ir procesų tobulinimo sistemomis galimybės. Viešoji politika ir administravimas, 2008, Nr. 1 (26), p. 17-24.

Valickas, A. Karjeros vystymas: organizacijos ir individo sąveika bei lūkesčių derinimas. Kn.: V. Gražulis ir kt. (red.). Darbuotojas organizacijos koordinačių sistemoje: žmogiškojo potencialo vystymo perspektyvos: mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012, p. 258-263.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų pareigybių aprašymai. http://www.vilnius.lt [2016-08-10].

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 40-611 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės. Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška. http://www.vilnius.lt/index.php?2230603245 [2016-05-12].

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 40-297 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos personalo politikos nuostatos. Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška. http://www.vilnius.lt/index.php?2230603245 [2016-07-02].
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-18-17-4-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603