Integrated territorial investments as a tool of building the capability of functional areas – illustrated with an example of Poland

Joanna Wyrwa, Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas

Abstract


A new tool of EU cohesion policy, proposed for 2014-2020, that is, integrated territorial investments (ITI) was presented in the article. This tool, supporting sustainable development of urban areas, is supposed to encourage self-government units to cooperate more closely, above all, to motivate them to solve problems together. The goal of the article was to identify fundamental changes in approach to programming and financing the development in the years 2014-2020, present mechanisms and instruments of urban policy supported from the EU funds. The article systematizes knowledge concerning integrated territorial investments and new approaches to solve developmental problems of the cities and urban regions. Literature research was applied in this analysis and EU and domestic legal regulations concerning integrated territorial investments were reviewed. The implementation of integrated territorial investments in Polish functional areas was also identified.


Keywords


integrated territorial investments (ITI), integrated territorial development, territorial cohesion.

Full Text:

PDF

References


Barca F. An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations: Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, 2009.

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission, European Commission. COM (2010) 2020, Brussels, 2010.

Frankowski, J., and Szmytkowska, M. Regionalne zróżnicowanie nowych partnerstw miejskich w Polsce [Regional diversity of new urban partnerships in Poland]. Zarządzanie Publiczne, 2015, nr 2(30), 131-150.

Gawroński H. Zintegrowane zarządzanie jednostkami terytorialnymi w perspektywie finansowej 2014-2020 [Integrated Management of Territorial Units in the Financial Perspective 2014-2020]. Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 2014, z. 18, 51-67.

Heffner, K., and Gibas, P. Polityka spójności UE a obszary funkcjonalne centrów regionalnych w Polsce [EU Cohesion Policy and Functional Areas of Regional Centres in Poland]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 380, 127-138.

Heffner, K., and Gibas, P. Regiony słabiej rozwinięte a efekty polityki spójności w Polsce [Lesser Developed Regions and Cohesion Policy Effects in Poland]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 227, 36-52.

Kaczmarek T. Obszar metropolitalny jako przedmiot badań i narzędzie działania, in: Delimitacja poznańskiego obszaru metropolitalnego, Kaczmarek T. (ed.), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 26, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2014.

Kogut-Jaworska M. Miejski wymiar polityki spójności Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – implikacje dla polskich regionów [The Urban Context of Cohesion Policy of the European Union in the New Financial Perspective 2014-2020 - Implications for Polish Regions]. Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 3, 223-233.

Kordek M., Partnerstwo jako narzędzie rozwoju: zintegrowane inwestycje terytorialne na tle doświadczeń m.st. Warszawy, in: Układ otwarty. Miejskie partnerstwa międzysektorowe, Borkowska, S., and Zielińska, E. (ed.), Wydawnictwo Res Publica Nowa, Warszawa, 2014.

Korenik, S., Rynio, D., and Zakrzewska-Półtorak, A. Miejski obszar funkcjonalny Wrocławia jako rdzeń województwa dolnośląskiego [Wrocław Functional Area as the Core of the Lower Silesia Voivodeship]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 452, 207-218.

Kowalska I. Integrated Territorial Investments in the Formula of Cohesion Policy 2014-2020. Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, No. 1, 36-50.

Kozak M.W. Zintegrowane inwestycje terytorialne jako eksperyment [Integrated Territorial Investments as an experiment]. Studia Regionalne i Lokalne, 2016, nr 65(3), 50-69.

Kudełko J. Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013, t. 151, 1-291.

Mantey D. Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolitalnymi [The Need for Integrated City and Metropolitan Area Management]. Samorząd Terytorialny, 2013, nr 6, 5-14.

McCann, P., and Ortega-Argilés, R. Smart Specialization, Regional Growth and Applications to European Union Cohesion Policy. Regional Studies, 2015, vol. 49, Issue 8: Place-based Economic Development and the New EU Cohesion Policy, Pages 1291-1302.

Noworól A. Metropolitalny wymiar polityki lokalnej na przykładzie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego [Metropolitan Dimension of the Local Policy on the Case of Cracow Urban Functional Area]. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. 2015, 2013, t. 164, 183-199.

Obrębalski M. Kontrowersje wokół zintegrowanych inwestycji terytorialnych [Controversies over Integrated Territorial Investment]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, 2014, nr 333, 63-70.

Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2011.

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Warszawa, 2015.

Ratuszniak, I., and Struś, M. Zintegrowane inwestycje terytorialne jako instrument rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie aglomeracji wałbrzyskiej [Integrated Territorial Investments as sn Instrument of Rural Development on the Example of Wałbrzych Aggglomeration]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, t. 16, z. 3, 247-253.

Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006.

Słodowa-Hełpa M. Wyzwania stojące przed polskim samorządem lokalnym w perspektywie 2014-2020 [Challenges for Local Government in the Years 2014-2020]. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2013, vol. 1, no. 6, 32-57.

Szafranek E. Zintegrowane inwestycje terytorialne jako narzędzie budowy potencjału obszarów funkcjonalnych. Przykład Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego [Integrated Territorial Investments as a Tool of Building the Capability of Functional Areas on the Example of Kędzierzyńsko-Kozielski Sub-Regional Functional Areas]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 392, 109-118.

Szołek K. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako szansa rozwoju obszarów metropolitarnych w Unii Europejskiej – case study Wrocławski Obszar Funkcjonalny, in: Gospodarka i polityka regionalna. Nowe tendencje, Derlukiewicz, N., Korenik, S., and Miszczak, K. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2015.

Śleszyński P. Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw [Delimitation of the Functional Urban Areas around Poland’s voivodship capital cities]. Przegląd Geograficzny, 2013, nr 85(2), 173-197.

Truskolaski, T., and Waligóra, K. Zarządzanie strategiczne w białostockim obszarze funkcjonalnym [Strategic Management in Białystok Functional Area. Cooperation of Local Government Units through Integrated Territorial Investments]. Optimum: studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), 121-136.

Zakrzewska-Półtorak A. Programowanie rozwoju Unii Europejskiej 2014-2020 jako determinanta kierunków rozwoju regionów Polski, in: Gospodarka i polityka regionalna. Nowe tendencje, Derlukiewicz, N., Korenik, S., and Miszczak, K. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2015.

Zakrzewska-Półtorak A. Zintegrowane inwestycje terytorialne jako nowe narzędzie wspierania współpracy jednostek samorządu terytorialnego – przypadek Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego [Integrated Territorial Investments as a New Tool to Support the Cooperation Between Local governments - the Case of Wrocław Functional Area]. Biblioteka Regionalisty, 2013, nr 13, 267-276.

Zasady realizowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2013.

Zaucha, J., and Komornicki, T. Territorial Cohesion as a Process of Integration of Development Policy With Territory. Institute for Development Working Papers, Working Paper no. 003/2014 (014) ver. 1.

Żuber P. Terytorialny wymiar w polityce rozwoju – potrzeba zmian systemowych w świetle nowej generacji dokumentów planistycznych [Territorial dimension in development policy - need of systems changes in the view of new generation of planistic documents]. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2011, t. 134, 7-24.
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-17-16-4-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603