Quality of Government at Regional Level - Example of Lithuanian and Polish NUTS 2 Regions

Danuta Miłaszewicz, Grażyna Węgrzyn

Abstract


The aim of the article is to conduct a comparative analysis of the quality of government (QoG) in Lithuania (treated as a single NUTS 2 region) and in Polish Voivodships (16 NUTS 2 regions). The analysis of the quality of government was conducted on the basis of indicators quality of government in the European regions developed twice, in 2010 and in 2013, by the Quality of Government Institute in Gothenborg. The results of the performed analyzes show that in both cases the quality of government in Lithuania and in Poland was relatively low, and as regards the quality of government, Lithuania was placed very low in the ranking of the 17 analyzed NUTS 2 regions. The article is of theoretical and empirical nature. The theoretical part is dedicated to presenting public tasks implemented by self-government units in Lithuania and in Poland along with the concept of the QoG. The empirical part contains description of the methodology of research and results of conducted comparative analysis. The article is concluded with a summary, in which the main conclusions from the study are presented.


Keywords


quality of government, self-government, NUTS 2 regions, Lithuania, Poland.

Full Text:

PDF

References


Agnafors M. 2013. Quality of Government: Toward a More Complex Definition. American Political Science Review, vol. 107, 433-445.

Astrauskas A. Vietos savivaldos raida Lietuvoje nuo 1990 metų iki dabar. Viešoji politika ir administravimas, 2013, T. 12, Nr. 2, 260–271.

Astrauskas, A. 2014. Vietos savivaldybių kompetencija ir jos kaita Lietuvoje 1990‒2013 metais. Public Politics and Administration. Viešoji politika ir administravimas. 2014, T. 13, Nr. 2/2014, 187-208.

Astrauskas, A., Gecikova I. Similarities and Differences in Local Self- Government in Lithuania and Slovakia. American International Journal of Social Science, 2014, Vol. 3, No. 5, 153-182.

Baltušnikienė J., Astrauskas A. Subnacionalinio valdymo struktūros ir teritorinių savivaldybių kompetencijos nustatymo teoriniai aspektai. Viešoji politika ir administravimas, 2009, Nr. 28, 7-22.

Bartoszewicz A., Herbst J., Ostrowski Ł., Starzyk K., Wygnański J.J. Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych. Warszawa: Urząd m.st. Warszawy i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, 2014.

Charron N., Dijkstra L., Lapuente V. Regional Governance Matters: Quality of Government within European Union Member States. Regional Studies, 2014, Vol. 48(1), 68-90.

Charron N., Dahlberg S., Holmberg S., Rothstein B., Khomenko A., Svensson S. The Quality of Government EU Regional Dataset. Version September 2016. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute. http://www.qog.ol.gu.se [2017-06-14].

Cibor K. Usługi użyteczności publicznej a ekonomia społeczna. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2014.

Constitution of the Republic of Lithuania. Žin., 1992, Nr. 33-1014, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.275302?jfwid=-9i9wwnlc7 [2017-05-24].

Davulis G. The Analysis of Finance System of Lithuanian Local Authorities. Intelektinë Ekonomika, 2007, No. 1, 29–39.

Davulis G., Peleckis K., Slavinskaitė N. Development of Local Municipality Taxes and Principles of Fiscal Policy in Lithuania. American International Journal of Contemporary Research, 2013, Vol. 3 No. 8, 38-50.

Dębski S. Kształtowanie się samorządu terytorialnego: przeszłość i teraźniejszość. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Grudziądz 2014). http://www.home.umk.pl/~ptnp/

do_pobrania/PUBLIKACJE/Ksztaltowanie_samorzadu_terytorialnego.pdf [2017-05-14].

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, ze zm.

Färdigh M. A. Free Media and Quality of Government: The role of media in promoting quality of government institutions in the European Union. QoG Working Paper Series, 2012, No. 13, 1-31.

Fundowicz S. Dynamiczne rozumienie zadania publicznego. In: J. Supernat (red.). Między tradycją a przeszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Bociowi, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2009, No. 3168, 154-166.

Halleröd B., Ekbrand H., Gordon D. Good Governance – What we Think It Is and What We Really Measure. The Quality of Government and the Performance of Democracies – seminar, Gothenburg 2014. http://qog.pol.gu.se/digitalAssets/1530/1530012_haller--d--ekbrand--gordon.pdf [2017-04-12].

Holmberg, S., Rothstein, B., Nasiritousi, N. Quality of Government: What You Get. Annual Review of Political Science, 2009, No. 13, 135-162.

Izdebski H. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: LexisNexis, 2011.

Junevičius A., Ereminaitė S. Austrijos ir Lietuvos savivaldos sistemos lyginamoji analizę. Viešoji politika ir administravimas 2012, T. 11, Nr. 3/2012, 447–460.

Kisiel W. Prawo o ustroju samorządu terytorialnego: założenia gruntownej reformy. In: P. Kopyciński (red.). Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2015,13-26.

Kołaczkowski B., Ratajczak M. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.

Kondrotaite G. Evaluation of the Quality of Public Services in Lithuanian Municipalities. Intelektinė Ekonomika, 2012, Vol. 6, No. 3(15), 393–411.

Konstytucja RP 1997. Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483 ze zm. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [2017-06-05].

Lidström A., Baldersheim H. A comparative approach to local government legitimacy. Paper prepared for The ECPR General Conference, Prague 7-10 September 2016: Local government legitimacy – conceptual and empirical challenges. https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/

ac397-261d-4fdb-bf0b-2811c0358ac0.pdf [2017-05-05].

Lithuania Law on Local Governments of 19 May 1994, No I-533, ze zm. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c18a8ae0f55e11e3b62ec716086f051f?jfwid=5sjolgbam [2017-05-30].

Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1992, Nr. 33-1014. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/en/

TAD/TAIS.21892 [2017-06-06].

Lis W. Istota i rola samorządy terytorialnego w państwie demokratycznym.Rocznik Nauk Prawnych, 2012, t. XXII, nr 1, 161-181.

Rothstein B. What is the opposite of corruption? Third World Quarterly, 2014, vol. 35 (5), 737-752.

Rothstein B., Tannenberg M. Making Development Work: The Quality of Government Approach. EBA Report, 2015, no. 7

Rothstein B., Teorell J. What is quality of government? A theory of impartial government institutions. Governance: International Journal of Policy, Administration and Institutions, 2008, No. 21, 165-190.

Rothstein B., Teorell J. Defining and Measuring quality of government. In: S. Holmberg, B. Rothstein (ed.). Good Government: The Relevance of Political Science. Cheltenham: Edward Elgar Publisher 2012, 13-39.

Stonkuté E., Gaule A. Decentralizacion and Local Governance in Lithuania. In: M. Ruano, M. Profiroiu (ed.). The Palgrave Handbook of Decentralisation in Europe. Switzerland: Springer International Publishing AG, 389-416.

Szczechowicz H. Samorząd terytorialny w społeczeństwie obywatelskim. In: A. Lutrzykowski, R. Gawłowski, M. Popławski. Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku (red.) Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2010, 90-101.

Tomini L., Improving Quality of Government. The EU’s Influence in Central and Eastern European Countries during the Enlargement Process. Conference ECPR-IPSA, Whatever happened to north-south?, University of Sao Paulo, 2011, 7-10. www.paperroom.ipsa.org/papers/paper_26208.pdf [2017-06-04].

Teorell J. The Impact of Quality of Government as Impartiality: Theory and Evidence. APSA Toronto Meeting Paper, 2009. https://ssrn.coM/abstract=1449173 [2017-06-15].

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 , nr 16, poz. 95, tekst jed. Dz.U. 2015, poz. 1515.

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578, tekst jed. Dz.U. 2015, poz. 1445.

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województw, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576, tekst jed. Dz.U. 2015, poz. 1392.
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-17-16-4-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603