The phenomenon of social exclusion in European Union Countries in relation to Europe 2020 Strategy

Katarzyna Warzecha, Anna Skórska

Abstract


„Europe 2020- A strategy for smart, sustainable and inclusive growth” is a long term programme of socio- economic development of European Union for 2010 – 2020. The present study is to examine the process of implementation of Europe 2020 Strategy indicators as regards social exclusion and poverty combating in Poland and other EU countries, as well as setting trends in this area and forecasting the objectives implementation period for the EU as a whole and for Poland individually. Another objective of the research is categorizing the EU countries as regards the similar level of measures describing the social exclusion phenomenon by means of TOPSIS and Ward’s methods. The research period is 2005-2015.


Keywords


Europe 2020 Strategy, poverty level indicators, forecasts, TOPSIS method, Ward’s method.

Full Text:

PDF

References


Biolik J. (ed.) Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013.

Cieślak M. (ed.) Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa, 2005.

Gatnar E. Symboliczne metody klasyfikacji danych. PWN, Warszawa 1998.

Greta M., Tomczak E., Lewandowski K. Strategia Lizbońska i Europa 2020 wobec społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 702, Elektroniczne Problemy Usług no. 87, Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, Szczecin, 2012.

Hellwig Z. Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. In: W. Welfe (ed.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa, 1981.

Hwang C.L., Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Sprin- ger-Verlag, New York, 1981.

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Nowy wymiar aktywnej integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013.

Komunikat Komisji, Europe 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020, 2010 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [2017-03-01].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Podsumowanie realizacji strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznego, Bruksela, on 05.03.2014., COM(2014)130 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_pl.pdf [2017-03-01].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2015 r., Bruksela, on 28.11.2014r., COM(2014)902 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/PL/1-2014-902-PL-F1-1.Pdf [2017-04-04].

Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M. Metody taksonomiczne z programem Statistica, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2015.

Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2013, poz. 509.

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013., poz. 118.

Zeliaś A. Teoria prognozy, PWE, Warszawa, 1997.

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_Europa2020.pdf [2017-03-01].

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/dzial-16_Metadane_pl.pdf [2017-03-08].

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm [2017-03-05]

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [2017-03-01].

https://www.mr.gov.pl/media/19382/Informacja_podst_wskazniki_ubostwa_w_PL.pdf [2017-03-01].

http://www.program500plus.pl/zasady-programu.html [2017-04-10].
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-17-16-4-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603