Preparation of Lithuanian Judges for the Implementation of Practical Values

Žaneta Navickienė

Abstract


In Axiology, when analyzing the integrity of values, their educational role in various professional fields is emphasized. Recently, the dilemma is highlighted in scientific disputes concerning the practical implementation of values. It is precisely the profession of judge which needs a high level of integrity of values. The high qualification requirements are raised for this profession, as well as special competence and requirements for fostering basic values are foreseen. The analysis of scientific sources revealed that there is a lack of practical understanding of the transformation of these values in the judge's work and the perception and conceptualization of educational tools that could help the judge to constructively prepare for the implementation of fundamental values in practice. Therefore, this research seeks to analyze the discourse of the training of Lithuanian judges as the main educational tool to prepare for the practical implementation of values in the work of the judge. The article consists of two parts. The first part provides an overview of the ethics training of Lithuanian judges in the overall context of the world by assessing the importance of the professional ethics discipline in the context of higher education - law study programs. The second part analyzes the content and peculiarities of ethics training of judges, provides insights on the future trends of this training.
The results of the research showed that when highlighting the integrity of the values in the field of applied ethics, the content of the education of Lithuanian judges is to be improved. In the context of higher education, the concept of applied ethics is being implemented only in part by future lawyers (and hence future judges). In some Lithuanian law study programs there are no educational tools (or they are very weak) that could help to prepare a future lawyer for the practical implementation of values in the future work, while some legal study programs have formed the fundamental knowledge of professional ethics, making it possible to better prepare for the practical implementation of values. Therefore, a professional ethics discipline is offered in all lawyers' training programs.
In the system for improving the competence of Lithuanian judges, permanent constructive tools for the integrity of values are introduced: the discourse of professional ethics training is bound to four career stages of the candidate (judge), which helps the judge to prepare for the practical implementation of values and to implement them: in order to pass the exam of the candidate to the judges; during the practical training at court; during the new appointment of a judge for the first time during the introductory training and during the subsequent career of a judge in the course of developing / strengthening the general competences. The topics of management, planning, organization of work are relevant for a complete segment of management elements.

Keywords


Axiology, education, judge, professional ethics, training, values.

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


AbdalrazakAlsheban. Judicial Impartiality and Independence of the Judiciary (Comparative Study). IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), 2017, 22, 5, 37-44.

Aramavičiūtė V. Vertybės ir ugdymas: tarp kaitos ir stabilumo. 2016, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Bangaloro teisėjų elgesio principai. Haga, 2002. Http://Www.Teismai.Lt/Lt/Teismu-Savivalda/Teiseju-Etikos-Ir-Drausmes-Komisija/Apie-Komisija/182 [2017-06-15]

Baȉada-Hirèche L., Garmilis G. Accounting Professionals’ Ethical Judgment and the Institutional Disciplinary Context: A French–US Comparison. Journal of Business Ethics, 2015, 131, 1, 1-21.

Brazienė R., Budzienė Ž. Judge Profession Status in Lithuania: Theoretical Presumptions and Empirical Evidence. Socialiniai tyrima / Social Research, 2011, 2 (23), 5–14.

Jokubaitis A. Vertybių tironija ir politika. 2012. Vilnius: Vilniaus universitetas.

Judicial Ethics Training Manual for the Nigerian Judiciary. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_judicial_training.pdf [ 2017-06-21]

Judicial Ethics Training Manual for the Nigerian Judiciary. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_judicial_training.pdf [2017-06-21]

Gerst S., Hess G. Professional Skills and Values in Legal Education: The GPS Model. Valparaiso University Law Review. 2009, 43, 2, 513-594.

Gruodytė, E., Berkmanas, T., Kiršienė, J., Kirchner, S., Gervienė, S., Szymanski, Ch. F., Žižienė, S., Veršinskas, T., Malinauskas, V. Teisininkų etika: nuo status quo pavyzdinio modelio link: kolektyvinė monografija. Vytauto Didžiojo universitetas, 2016.

Kalenda Č. Dabarties kolizijos ir taikomoji etika. Pedagogika. 2004, 71, 7-11.

Kalenda Č. Taikomoji etika: iškilimas ir ypatybės Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. 2009, 1-2, 55-62.

Kiršienė J., Szymanski Ch. F. Vertybinių nuostatų ugdymo, rengiant teisininkus universitete, galimybės. Jurisprudencija. 2012, 19(4), 1327-1342.

Kiršienė J. Trimatė teisininko profesijos krizės problema. Jurisprudencija. 2015, 22(2), 191-205.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 20 d. nutarimas byloje Nr. 19 / 05 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1568 „Dėl kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavimų asmenims, norintiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas, patvirtinimo“ patvirtintų kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavimų asmenims, norintiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas, atitikties Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 51 straipsnio 1 daliai (2002 m. sausio 24 d., 2004 m. gegužės 18 d., 2006 m. birželio 1 d. redakcijos), Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio 1 daliai.

Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodeksas, patvirtintas Visuotinio teisėjų susirinkimo 2006 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 12 P-8.

Markey H. T. A Need for Continuing Education in Judicial Ethics. Symposium on Civility and Judicial Ethics in the 1990s: Professionalism in the Practice of Law. Valparaiso University Law Review. 1994, 28, 2, 647-656.

Moliterno J. E. Professional Preparedness: A Comparative Study of Law Graduates' Perceived Readiness for Professional Ethics Issues. Law and Contemporary Problems. 1996,. 58, 3 & 4, 259-286.

Navickienė Ž. Lietuvos teisėjų etikos principų realizavimo vektoriai stiprinant profesionalumą. Visuomenės saugumas ir darni plėtra: visuomenės saugumo aktualijos ir probleminiai klausimai. Kolektyvinė monografija. 2017, 73-89.

Navickienė Ž., Žiemelis D. Lietuvos teisėjų profesionalumo dimensijos: kvalifikacija, kompetencija ir asmeninės savybės. Teisė. 2015, 97, 183–199.

Nekrošius V., Simatis R., Vėbraitė V., Brazdeikis A. Pasirengimo nagrinėti civilines bylas teisme įtaka bylai išnagrinėti per protingą laiką. Teisė. 2016, 98, 7-15.

Palidauskaitė J. Lietuvos viešojo sektoriaus etikos kodeksai ir jų tobulinimo galimybės. Viešoji politika ir administravimas, 2010, 31, 21-34.

Palidauskaitė J. Vertybinis valstybės tarnautojo profilis šiuolaikinės Lietuvos politinės kultūros kontekste. Politologija. 2008, 2, 23-52.

Palidauskaitė J., Didžiulienė R. Viešojo administravimo etikos aspektai Lietuvoje. Viešoji politika ir administravimas. 2002, 1, 61-66.

Payant V. R. Ethical Training in the Profession: The Special Challenge of the Judiciary. Law and Contemporary Problems, 1995, 58, 3/4, 313-322.

Pretendentų į teisėjus egzamino programa, patvirtinta Teisėjų tarybos 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 13P-98-(7.1.2). Teismai.lt. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.455438 [ 2017-06-22].

Reeves A. R. Do Judges Have an Obligation to Enforce the Law?: Moral Responsibility and Judicial-Reasoning. Law and Philosophy, 2010, 29, 2, 159-187.

Rhode D. L. Legal Education: Professional Interests and Public Values. Indiana Law Review. 2000, 1, 34, 23-45.

Sharman. J. Judicial Ethics: Independence, Impartiality, and Integrity. Inter-American Development Bank, Sustainable Development Department, Governance and Civil Society Division,Washington. 1996.

Simon S. M., Landsman M.S. Judicial Ethics Simulation Based Training. Law and Contemporary Problems, 1995, 58, 3/4, 323-336.

Smalskys V. Darbuotojų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas viešojo sektoriaus organizacijose. Viešoji politika ir administravimas. 2011, 10, 2, 271-282.

Targamadzė V. Vertybės sampratos turinio erdvė ir jos reikšmė asmens gyvenime ir valstybės politikoje. Logos. 2017, 90, 99-106.

Teisėjų mokymo organizavimo taisyklės, patvirtintos 2013 m. rugpjūčio 30 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-105-(7.1.2). (Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 13P-155-(7.1.2) redakcija).

Teisėjų tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 13p-98-(7.1.2) „Dėl 2017 m. Teisėjų mokymo programų patvirtinimo“.

Teisėjų tarybos 2017 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 13P-164-(7.1.2) „Dėl 2018 m. Teisėjų mokymo programų patvirtinimo“.

Upadhyaya B. P. Current Situation and Issues Relating to Ethics And Codes of Conduct for Judges, with Special Reference to The Criminal Justice System of Nepal. Resource Material Series No.80. 143rd International Training Course Participants’ Papers. 2009. http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No80/No80_33PA_Upadhyaya.pdf [2017-06-23]

Vasiliauskas R. Vertybių ugdymo teoriniai ir praktiniai aspektai. Acta Paedagogica Vilnensia, 2005, 14, 8-17.

Vasiljevienė N., Jakimenko V. Permąstant integralumo vertybę. Societal Innovations for Global Growth. 2012, 1(1), 1026-1041.

Whitecross R. W. Teaching Legal Professionalism: A Comparative Study Of Teaching Professional Values And Lessons For Legal Education. Journal of Commonwealth Law and Legal Education. 2016, 11(1), 23.
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-18-17-4-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603