Lendel, Myroslava, Uzhhorod National University, Ukraine