Radyshevska, Olesia, aras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine