Bespayeva, Roza, Karaganda Economic University, Kazakhstan