Kravchenko, Volodymyr, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine