Social Workers’ Attitudes Toward Social Work With Risk Families in Connection With Gender Equality Issues

Jolanta Pivorienė, Roberta Viktoravičienė

Abstract


The article is based on research which aims to find out the attitudes of social workers toward gender equality. Research questions are the following ones: what are social workers’ attitudes to gender equality in families and families at risk? What are the main obstacles in implementation of gender equality in families at risk? What are possibilities for implementation of gender equality in families at risk?
In order to answer the research questions and to meet the research goal, qualitative research was done. Eight social workers, who work with families at risk, were interviewed using a semi-structured interview. Content analysis was used to analyse research data.
Gender equality is understood as a division of duties and responsibilities according to person’s needs, abilities and interests, not causing discomfort sense to another person. Gender equality issue in social work practice is important, because gender equality is one of the main prerequisites for general wellbeing of the family. A social worker could influence positive changes in families and society concerning gender issue threw prevention and intervention.
Research data shows that research participants see little relation between social work and gender equality issue. Gender equality is a hot question in most of the families and almost impossible in families at risk. The main obstacles are negative attitudes of clients, too big requirements to mother/wife, attitudes of other institutions (police, day care centres), discriminating and unjust social system, competences of social workers, lack of information about gender equality and lack of time for work with clients.
Research participants define various possibilities for ensuring gender equality in families: information provision and education of society, cooperation with other institutions, prevention and intervention to families and its member. However, research data shows that social workers do not see themselves as important agents in gender equality field. Possibilities for ensuring gender equality are discussed more on theoretical level than based on professional experience.

Keywords


gender equality; family at risk; gender equality in social work practice; possibilities and obstacles for ensuring gender equality in families at risk

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Bučaitė-Vilkė J. Šeimos tarpusavio santykių kokybė ir prokreaciniai ketinimai//Lyčių politika ir gimstamumo ateitis: monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. p. 153-175.

Burvytė S. Šiuolaikinės šeimos kaip edukologinio fenomeno bendrieji aspektai//Ugdymo šiuolaikinėje šeimoje konceptas: mokslo studija. Vilnius: Edukologija, 2012, p. 8-26.

Burvytė S., Ralys K. Ugdytojų vaidmenys ir jų lygiateisiškumas//Ugdymo šiuolaikinėje šeimoje konceptas: mokslo studija. Vilnius: Edukologija, 2012, p. 26-43.

Gudliauskaitė J. Lyčių aspekto integravimas socialiniame darbe//Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008 1(1), p. 21-33.

Jančaitytė R. Požiūriai į problemų sprendimą socialiniame darbe//Socialinis darbas, profesinė veikla, metodai ir klientai: vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. p. 72-103.

Lisauskaitė V. Lyčių diskriminacijos kaina//Mes ne prašome, mes reikalaujame: konferencijos medžiaga. Vilnius: Valstybės žinios, 2010. p. 53-70.

Lyčių lygybės principo įgyvendinimo gairės Lietuvos savivaldybėms. Vilnius: Petro ofsetas, 2005.

Maslauskaitė A. Lytis, globa ir kultūriniai gerovės kapitalizmo barjerai Lietuvoje//Sociologija. Mintis ir veiksmas: teminis numeris. 2004/3, p. 39-51.

Navaitis G. Socialinio darbo su šeima metodai//Socialinis darbas, profesinė veikla, metodai ir klientai: vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. p. 159-203.

Okunevičiūtė-Neverauskienė L. Teisinių politinių dokumentų, reglamentuojančių antidiskriminacinę politiką sąvadas: mokslo studija. Vilnius: Eugrimas, 2010.

Reingardienė J. Lyčių santykiai//Sociologija: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. p. 119-133, a.

Reingardienė J. Europos lyčių lygybės strategija: kintančios lyčių politikos privalumai ir grėsmės//Sociologija. Mintis ir veiksmas 2004/3 (teminis numeris). p. 13-26, b.

Reingardienė J. Lyčių lygybės strategija ir užimtumo politika Europos Sąjungoje: mokomoji knyga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004, c.

Reingardė J. Socialinės ir kultūrinės lyties formavimas//Lytiškumas, socialiniai kultūriniai ir sveikatos aspektai: straipsnių rinkinys. Vilnius: Senoja, 2009.

Rutkauskienė S., Gudliauskaitė-Godvadė J., Lyčių stereotipai socialiniame darbe su socialinės rizikos šeimomis//Socialinis darbas. Patirtis ir metodai ISSN 2029-0470, 2011 7(1), p. 71-87.

Šidlauskienė V. Lytis ir lyčių lygybės politika švietime: į lytiškumo ugdymą (si) orientuotų modelių konstravimas institucijose: mokslo darbų apžvalga. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011.

Šimanskienė L. Lyčių skirtumai valdymo procese: mitas ar tikrovė?//Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai: 2006.40. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. p. 163-177.

Struktūrinių fondų panaudojimo poveikis lyčių lygybės politikos įtvirtinimui Lietuvoje, siekiant Europos Sąjungos lyčių lygybės strateginių tikslų: tyrimo ataskaita/Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. http://www.socmin.lt/index.php?-1440690131.

Tereškinas A. Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje. Vilnius: Baltos lankos, 2011.

Ustilaitė S., Lyčių diskriminacija ir prielaidos jai atsirasti//Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas: mokomoji ir metodinė priemonė. Vilnius: Sapnų sala, 2007. p. 9-10.

Vveinhardt J., Žukauskas P. Mobingas darbuotojų santykiuose. Individas. Organizacija. Sociumas: monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.
DOI: https://doi.org/10.13165/SD-14-13-2-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Social Work" ISSN online 2029-2775 / ISSN print 1648-4789