The Accessibility of Learning Tools for Non-formal Adult Self-Education in Entrepreneurship

Romas Prakapas, Jolanta Devenytė

Abstract


The article analyses the phenomenon of non-formal adult self-education in entrepreneurship, given that in Lithuania studies related to (self-)education in entrepreneurship mostly focus on formal education. Purposeful research which has been carried out in Lithuania for a decade into adult education has identified major problems (e.g., financing, ensuring quality, educators’ competences, etc.), which are mainly linked only to the external factors in the process of education; whereas the analyses of the educational activities reveal a need for research into self-education of adults and the conditions created to facilitate such learning. One of the conditions is the accessibility of tools for adult self-education in entrepreneurship. The aim of the article is to reveal the accessibility of learning tools for non-formal adult self-education in entrepreneurship in Lithuania. The research subject is the accessibility of learning tools for adult selfeducation in entrepreneurship.
The article presents the findings of the empirical research carried out in October through November of 2013. The research was carried out using the method of oral survey (interview). The instrument of the research was based on document and literature analysis which helped to determine the situation in non-formal adult education in Lithuania. The participants of the research (n=5) were andragogues actively engaged in non-formal adult education and performing purposeful scientific research into adult education.
At the end of the article, the main research findings and conclusions are presented: younger adults with higher education and higher income working in the largest towns of Lithuania are more frequently engaged in non-formal adult education; adults who engage in the process of education usually understand the importance of self-education, therefore, the peculiarities of adult learning should be taken into consideration in order to develop learning tools which match the target group of adults; one of the major issues is the lack of a national strategy on the development and publishing of learning tools for (self-) education in entrepreneurship.

Keywords


non-formal adult education; learning tools; entrepreneurship selfeducation

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Andragogų klausimai: praktiniai suaugusiųjų mokymo aspektai. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 2008.

Bitinas, B. Edukologijos terminija: kokybė ir problemos. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011.

Butvilienė, J. Suaugusiųjų neformaliojo švietimo socialinis kontekstas. Filosofija, Sociologija. 2011, 22(4): 446-454.

Butvilienė, J. Neformalusis suaugusiųjų švietimas: valstybinis ir privatus mokymo sektoriai. Acta Paedagogica Vilnensia. 2013, 30: 126-136.

Clair, R.; MacLachlan, K.; Tett, L. Educational entrepreneurs? Practitioner-led action research and the formation of the professional adult literacy instructor. Studies In The Education Of Adults. 2009, 41(2): 175-191.

Dačiulytė, R.; Tamulienė, J.; Zablackė, R. Mokymosi visą gyvenimą kompetencijų ugdymasis per neformalųjį suaugusiųjų technologijų mokymąsi. Pedagogika. 2010, 97: 63-69.

Dudaitė, J.; Žibėnienė, G. Verslumo edukologijos studijų programą įgyvendinančių dėstytojų samprata apie verslumą ir verslumo ugdymą. Socialinis darbas. 2012, 11(1): 165-176.

Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo strategija. Valstybės žinios. 2004, Nr.96 -3555.

Gegieckienė, L.; Graikšienė, A. Verslumas. Vilnius: Ciklonas, 2009.

Giedrimienė, L. Neformalus suaugusių vartotojų ugdymas. Studies in modern society. 2012, 3(1): 83-88.

Jelagaitė, A.; Lukoševičius, V. Mokinių verslumo ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje: mokytojų požiūris. Pedagogika. 2011, 104: 86-94.

Juozaitis, A. M. Pagrindinės kompetencijos andragogų profesinėje veikloje. Pedagogika. 2008, 89: 52-57.

Kaimuose ir miestuose (gyventojų skaičius iki 30 000) gyvenančių suaugusiųjų mokymosi poreikiai, 2004 [žiūrėta 2014-01-22] .

Knowles, M. S.; Holton, E. F.; Swanson, R. A. Suaugęs besimokantysis: klasikinis požiūris į suaugusiųjų švietimą. Vilnius: Danielius, 2007.

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Valstybės žinios. 2012, Nr. 61-3050.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas. Valstybės žinios. 2009, Nr.54-2140.

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas. Valstybės žinios. 1998, Nr.66-1909.

Linkaitytė, G. M.; Žilinskaitė, L. Mokymosi visą gyvenimą idėjos įgyvendinimo perspektyva Lietuvoje. Pedagogika. 2008, 89: 45-50.

Mayring, P. Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung. 2000, 1(2): 1-10.

Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 2001.

Neformaliojo suaugusiųjų mokymosi sampratų analizė mokymosi visą gyvenimą kontekste, 2011 [žiūrėta 2014-01-21]. .

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo būklė ir gyventojų bei darbdavių požiūris į neformalųjį suaugusiųjų švietimą, 2005 [žiūrėta 2014-01-21]. .

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra Lietuvoje: finansavimo alternatyvų analizė, 2007 [žiūrėta 2013-05-28].

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra: Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaita, 2013 [žiūrėta 2013-09-25]. .

Plakhotnik, M.; Rocco, T. Implementing Writing Support Circles with Adult Learners in a Nonformal Education Setting: Priority, Practice, and Process. Adult Learning. 2012, 23(2): 76-81.

Pruett, M. Entrepreneurship Education: Workshops and Entrepreneurial Intentions. Journal Of Education For Business. 2012, 87(2): 94-101.

Rutkienė, A.; Trepulė, E. Nuotolinis suaugusiųjų mokymas(is) mokymosi visą gyvenimą kontekste. Acta Paedagogica Vilnensia. 2009, 23: 29-42.

Schmidt, S.W. Case Studies And Activities In Adult Education And Human Resource Development. Charlotte: Information Age Pub, 2010.

Strazdienė, G.; Garalis, A. Verslumas: ugdymo programos ir jų efektyvumo raiška. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2006, 38: 153-168.

Suaugusiųjų mokymasis Lietuvoje: aprėptis, poreikiai ir pasiūla, 2006 [žiūrėta 2014-01-21]. .

Suaugusiųjų mokymosi motyvacija ir poreikiai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje, 2010 [žiūrėta 2014-01-21]. .

Suaugusiųjų švietimo organizavimo būklė savivaldybėse, 2006 [žiūrėta 2014-01-21]. .

Suaugusiųjų tęstinio mokymo galimybių plėtra mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo kontekste, 2004 [žiūrėta 2014-01-21]. < http://www.upc.smm.lt/svietimas/tyrimai/>.

Taikomasis suaugusiųjų švietimo tyrimas, 2011 [žiūrėta 2014-01-21]. .

Trakšelys, K. Suaugusiųjų švietimo tyrimų 2004–2011 metų analizė. Socialiniu mokslu studijos. 2012, 4(4): 1417-1426.

Trečiojo amžiaus universitetų sistemos veiklos analizė, 2012 [žiūrėta 2013-11-21]. .

Turner, C. Veskite į sėkmę: kaip sukurti verslias organizacijas. Vilnius: Baltos lankos, 2005.

Žemaitaitytė, I. Neformalusis suaugusiųjų švietimas: plėtros tendencijos dabartinėje Europoje. Vilnius: MRU leidykla, 2007.

Župerka, A., 2009. Moksleivių verslumo ugdymo tobulinimo kryptys Lietuvoje. Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika, 2009: 299-310.

Букина, Н. Н., 2006. Становление системы неформалъного образование системы взрослых. Человек и образование. 2006, 7: 81-85.

Мухлаева, Т. В. Международный опыт неформалъного образование, 2010 [žiūrėta 2014-01-21]. .
DOI: https://doi.org/10.13165/SMS-14-6-2-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Societal studies" ISSN online 2029-2244 / ISSN print 2029-2236