ŠVIETIMO PRIEINAMUMAS - VISUOMENĖS SOCIALINIO TEISINGUMO RODIKLIS

Kęstutis Trakšelys

Abstract


Straipsnyje analizuojamas švietimo prieinamumas kaip socialinio teisingumo visuomenėje rodiklis. Dažnai Lietuvoje švietimo prieinamumas suvokiamas kaip geografi nis arba fi zinis mokyklos pasiekiamumas. Tačiau švietimo prieinamumas apima kur kas daugiau aspektų – tai fizinis mokyklos pasiekiamumas; optimalus mokyklų tinklo išdėstymas; lygiavertis moksleivių dalyvavimas ugdymosi procese nepaisant jų
socialinės padėties; palankus mikroklimatas, užtikrinantis emocinį, socialinį, fi zinį saugumą; mokymosi motyvacija; kokybiškos edukacinės ir socialinės paslaugos; ugdymo(-si) turinio prieinamumas; ugdymo(-si) proceso individualizavimas ir diferencijavimas. Visų minėtų švietimo prieinamumo aspektų užtikrinimas sąlygoja socialinę atskirtį patiriančių, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ir neįgalių bei gabių moksleivių dalyvavimą ugdymo(-si) procese. Straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo duomenys ir jų interpretacija, kuriame apklausti skirtingų socialinių grupių moksleiviai ir išsiaiškintas jų požiūris į švietimo prieinamumą kaip visuomenės socialinio teisingumo rodiklį.

Keywords


švietimo prieinamumas, socialinis teisingumas, socialinės grupės.

Full Text:

PDF (Lietuvių)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Societal studies" ISSN online 2029-2244 / ISSN print 2029-2236