THE LEGAL FRAMEWORK GOVERNING THE STATE BORDERS BETWEEN THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE REPUBLIC OF BELARUS

Artūrs Gaveika

Abstract


The theme of the research is topical in the face of today's challenges of combating illegal immigration, counter-terrorism and international crime, and maintaining national sovereignty and territorial integrity in the context of hybrid war and other aggressive activities. The legal framework of the state border of Latvia and Belarus is being researched in terms of national border security and internal security of two neighbouring countries. The research methods include legal analysis method to study the legal framework of both neighbouring countries in the area of border and border area regimes in Latvia and Belarus, the historical method of studying the development of legal regulation in the 20th and 21st century and the empirical method of reviewing legal practice and scientific knowledge in the field of research.


Keywords


border regime; state border; border treaty; inviolability and inalterability of the state border

References


Agreement between the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic

of Belarus and the Government of the Russian Federation on the Determination of the intersection

of borders of State Borders of the Republic of Latvia, the Republic of Belarus and the Russian

Federation. 28.01.2010. LV, No149.

Agreement between the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic

of Belarus and the Government of the Republic of Lithuania on the Determination of the intersection of borders of State Borders of the Republic of Latvia, the Republic of Belarus and the

Republic of Lithuania. 25.03.1998. LV, No.157/158.

Bojārs J. (2004). Starptautiskās publiskās tiesības I. 3.pārstr. izd. Rīga: Zvaigzne ABC.

Bojārs J. (2006).Starptautiskās publiskās tiesības II. Rīga: Zvaigzne ABC.

Border treaty between the Republic of Latvia and the Republic of Belarus.

Didrihsone I., Zvirgzdiņš K. (2008). 1679. fonda 218. apraksta Latvijas valsts robežu dokumenti

priekšvārds. Retrieved from: http://www.arhivi.lv/sitedata/LVVA/aktualitates/Jaunieguvumi/

%20f%20218%20apr %20prieksvards.pdf.

Eiropas pamatkonvencija par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību:

05.1980. starptautisks dokuments. LR spēkā no 02.03.1999. LV, 1998. 22.okt., nr.305/307.

Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums. LV, 2009. 30.dec., nr.205, 31.pants.

Jēkabsons Ē. (2003). Latvijas un Polijas robeža 1919.-1939.gadā. DU Humanitārās fakultātes XII

Zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture. VI sējums, I daļa. Daugavpils: Saule.

Kļaviņa G. Ģeotelpiskā informācija laikā un telpā. Retrieved from: http://map.lgia.gov.lv/index.

php?lang=0&cPath=4_44&txt_id=108

Lēbers D.A. (2005). Krievijas un Latvijas teritoriālais strīds Abrenes jautājumā. Padomju varas

laika sekas. Jurista Vārds, nr.19.

Latvijas Republikas valdības un Balkrievijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību

robežu jautājumos; Latvijas puse: Andrējevs G. (ĀM). Baltkrievijas puse: Krancanka P. (ĀM).

Apstiprināta MK 3.07.1996. Retrieved from: http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/bilateral/?

mode=out&state=ALL&branch=3&print=on

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par pilnvaroto

robežas pārstāvju darbību. (parakstīta 1995.g. 7.sep. Minskā); MK 1995.g. 19.jūl., rīkojums

nr.395. LV, 1995. 26.jūl., nr.110.

LR ĀM. Latvijas okupācija, vēsturiskie un starptautiski tiesiskie aspekti. Retrieved from:

http://www.mfa.gov. lv/lv/Arpolitika/latvijasvesture/okupacijas-aspekti/ .

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgums par sadarbību cīņā pret

organizēto noziedzību, narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti, terorismu

un citiem noziedzīgiem nodarījumiem. LV, 2007. 6.dec., nr.196.

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežas

caurlaides punktiem. LV, 1999. 14.jūl., nr.229/230.

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokols par grozījumiem

gada 18.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības

vienošanās par robežas caurlaides punktiem. LV, 2007. 7.jūn., nr.91.

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokols par grozījumiem

gada 18.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības

vienošanās par robežas caurlaides punktiem. LV, 2007. 7.jūn., nr.91.

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības Vienošanās par Latvijas

Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu

vienkāršošanu. LV, 2010. 10.nov., nr.178.

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par pilsoņu

savstarpējiem braucieniem. LV, 2008. 13.marts, nr.41.

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par vienkāršotu

vīzu izsniegšanas kārtību pierobežas iedzīvotājiem. LV, 2003. 24.jan., nr.13.

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību

katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā. LV, 2003.

dec., nr.169.

Noteikumi par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas noteikšanu;

MK 2001.g. 30.jan. noteikumi nr.43. LV, 2001. 2.feb., nr.19, [zaud. spēku].

Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī

pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu

paraugiem un to uzstādīšanas kārtību; MK 2010.g. 27.jūlija noteikumi nr.674. LV, 2010. 30.jūl.,

nr.120.

Peace treaty between Latvia and Russia. 14.09.1920. international document. Rīga: Official

journal of the government (Miera līgums starp Latviju un Krieviju. Rīga: Valdības Vēstnesis,

.

Par Latvijas Republikas pārstāvju norīkošanu Jauktās Latvijas un Baltkrievijas demarkācijas

komisijas sastāvu; MK 1995.g. 28.marta rīkojums nr.142. LV, 1995. 5.apr., nr.53.

Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas noteikšanu; MK 1994.g.

maija noteikumi nr.108. LV, 1994. 14.jūn., nr.70.

Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas demarkācijas dokumentu

apstiprināšanu; MK 2009.g. 18.feb. rīkojums nr.122. LV, 2009. 27.feb., nr.33.

State Border Law (2009). Retrieved from: https://likumi.lv/doc.php?id=2013642.pants.

TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States) – palīdzības

programma (Krievijas un pārējo PSRS pēcteču ekonomiku reorganizācijai). Retrieved from:

http://www.am.gov.lv/lv/Jaunumi /PazinojumiPresei/2008/novembris/05-3/

Teikmanis A. (Valsts sekretārs) (2005). Paskaidrojuma raksts MK rīkojuma projektam “Par

Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas demarkācijas dokumentu

apstiprināšanu”. Pieejams: mk.gov.lv/doc/2005/AMpask_120209.442.

Conference on Security and Cooperation in Europe: Final Act, 1 August 1975. Retrieved from:

http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,OSCE,,,3dde4f9b4,0.html .

United Nations Conference on Succession of States in Respect of Treaties, Analytical Compilation

of Comments by Governments. U.N. Doc. A/Conf. 80/5, 1977, p l 13. Retrieved from:

http://untreaty.un.org/cod/diplomaticconferences/succ-treaties-1978/

Valsts robežsardzes darbības stratēģija 2017.-2019. Retrieved from:

http://www.rs.gov.lv/faili/doc2013/ vrs_strategija_2017.-2019.g..pdf.

Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Baltkrievijas Republikas valdību par pārrobežu

sadarbības pamatprincipiem. LV, 1998. 28.jūlijs, nr.219.

Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties. 23.08.1978. Entry into force 6

November 1996. (Pievienojušās 37 valstis). Retrieved from:

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/ conventions/3_2_1978.pdf

В законодательство по вопросам пограничной безопасности предлагается внести

изменения (2018). Retrieved from: http://pravo.by/novosti/novosti-pravoby/

/october/30855/

Рачковский И.А., Горулько А.Г., Давыдик В.В, Аксенов П.И. и др. (2010). Комментарий к

Закону Республики Белорусь от 21 июля 2008 года „О Государственной границе

Республики Беларусь” . Минск: Тесей.

Інстытут беларускай гісторыі і культуры. Как менялись границы беларуси в XX веке.

Retrieved from: http://inbelhist.org/?p=2834

Конституция Республики Белорусь (1994). Retrieved from:

http://zakanadaustva.narod.ru/constitution 1994.html .

Контракт от 25 октября 2005 года № 2003/069-577 в рамках Программы ТАСИС

Европейской Комиссии. Retrieved from: http://naviny.by/rubrics/society/2006/03/10/ic_

news_116_234026/print/.

Островский И., Постнов B. (1994). Kaкиe государственные границы нужны России.

Дипломатический Becmник, № 9-10, c.72-73.

Приложение „Наука и военная безопасность” к журналу „Армия”. № 283, 12 октября 2006

года.

О Государственной границе Республики Беларусь: Закон Республики Белорусь от 21 июля

г. № 419-З. Retrieved from: http://newsby.org/news/2008/07/21/text11760.htm cт.1.

Об образовании Белорусской части Смешанной комиссии по демаркации государственной

границы между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой. Постановление Совета

Министров Республики Беларусь от 7 марта 1997 г. N 174. Retrieved from:

http://laws.newsby.org/documents /sovetm/ .

О мерах по обеспечению выполнения Закона Республики Беларусь "О Государственной

границе Республики Беларусь”; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от

07.1993 N 447. (отменен). Retrieved from: http://www.lawbelarus.com/repub2008/

sub43/text43143.htm

О придании границе Республики Беларусь с Российской Федерацией, Украиной,

Литовской Республикой и Латвийской Республикой правового статуса Государственной

границы. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 11 июня 1993 г. №

-XII. Retrieved from: http://spravka-jurist.com/base/part-ez/tx_wssgie.htm.

Халиманович Н. (2002). Отношения между Республикой Беларусь и Латвийской

Республикой в политической и торгово – экономической областях (1991 – 2001гг).

Белорусский журнал международного права и международных отношений № 2.

Залесский А.Р., Соболевский В.Г. (2003). Унифицированный словарь терминов,

применяемых в пограничных войсках. Минск: Харвест.

Тихомиров А.В. Фактор Беларуси в процессе советско-польского мирного урегулирования

—1921 гг. Retrieved from: http://www.rsijournal.net/faktor-belarusi-v-processe-sovetskopolskogo-

mirnogo-uregulirovaniya-1920-1921-gg/

Gaveika A. Post – doctoral Research project. The EU's external border security, Latvian internal

security. Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127, 2017. Available from:

http://www.rta.lv/pecdoktoranturas_petniecibas_. 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.