Prof. Dr. Rita Žukauskienė

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

http://rzukausk.home.mruni.eu/

 

 

 

Rita Žukauskienė yra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorė, daktarė. Ji vadovavo keletui mokslinių tyrimų projektų, arba buvo mokslinių tyrimų projektų atsakinga vykdytoja tiek Lietuvoje, tiek bendruose projektuose su užsienio partneriais. Dabartiniu metu ji vadovauja longitudiniam POSIDEV projektui, kuriuo siekiama atskleisti pozityvios jaunimo raidos mechanizmus nuo paauglystės iki jaunystės. Prof.dr. Rita Žukauskienė yra 5 knygų autorė ar bendraautorė, parengė keletą apžvalgų Europos komisijos projektams. Jos ir jos bendraautorių mokslinių tyrimų rezultatai paskelbti daugiau kaip 50-tyje mokslinių publikacijų, kurių vyraujanti tematika – raidos ypatumų analizė nuo vaikystės iki jaunystės.

 

Prof. Dr. Saulė Raižienė

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

http://sraiziene.home.mruni.eu/

 

 

 

Saulė Raižienė yra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorė, daktarė. Dirbo trijuose moksliniuose projektuose, kuriuos visus siejo pagrindinė jos domėjimosi sritis – raidos psichologija. Taip pat ji domisi socialine bei bendruomenės psichologija. Doc.dr. Saulė Raižienė yra paskelbusi atliktų tyrimų rezultatus daugiau nei 25 moksliniuose straipsniuose bei yra kelių vadovėlių ir metodinių priemonių bendraautorė.

 

Doc. Dr. Rasa Pilkauskaitė-Valickienė

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

http://rvalick.home.mruni.eu

 

 

 

Rasa Pilkauskaitė-Valickienė yra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto docentė, daktarė. Dirbo keliuose moksliniuose ir edukaciniuose projektuose. Šių tyrimų rezultatų pagrindu kartu su bendraautoriais paskelbė keliolika mokslinių publikacijų. Dr. Rasos Pilkauskaitės-Valickienės mokslinių interesų sritis – psichosocialinė raida paauglystėje, prosocialus elgesys, karjeros raida jauname amžiuje.

 

Dr. Ingrida Gabrialavičiūtė

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

 

 

Ingrida Gabrialavičiūtė yra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto lektorė, daktarė. Baigusi pedagoginę psichologiją VU ilgus metus dirbo praktinį darbą specialiojo ugdymo srityje. Konsultavo akluosius ir silpnaregius mokinius, jų tėvus bei mokytojus, domėjosi aklųjų ir silpnaregių vaikų psichologinio įvertinimo galimybėmis, intelektinių gebėjimų galiomis ir sunkumais. Šiuo metu dirba MRU lektore, dėsto psichologinį testavimą psichologijos studentams.

 

 

Doktorantė Oksana Malinauskienė

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

http://oksana.home.mruni.eu/

 

 

 

Oksana Malinauskienė yra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto lektorė, doktorantė. Ji kartu su kitais tyrėjais vykdė penkis tyrimus (du iš jų – tęstiniai). Šių tyrimų rezultatų pagrindu kartu su bendraautoriais paskelbė daugiau nei 25 mokslines publikacijas. Oksanos Malinauskienės mokslinių interesų sritis yra raidos psichologija, - paauglystės amžiaus tarpsnis (paauglių elgesio ir emocijų sunkumai, skirtumai tarp lyčių, savivertė, tėvų auklėjimo stilius).

 

Dr. Rasa Erentaitė

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

http://rasae.home.mruni.eu/

 

 

 

Rasa Erentaitė yra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto lektorė. Kaip tyrėja ir lektorė ji dalyvauja mokslinių tyrimų bei šviečiamuosiuose projektuose. Rasa Erentaitė yra keliolikos mokslinių straipsnių bei metodinių leidinių autorė. Ji domisi paauglių tapatumo raidos, elektroninių patyčių, pozityvios raidos moksliniais tyrimais.

 

Doktorantas Rimantas Vosylis

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

http://rimantasv.home.mruni.eu/

 

 

 

Rimantas Vosylis yra Mykolo Romerio universiteto psichologijos instituto lektorius, doktorantas. Rimantas daugiausiai domisi psichologine raida jaunystės laikotarpyje, tačiau jo profesiniai interesai yra daug platesni apimantys tyrimo metodus ir statistinės analizės taikymą psichologijos mokslo tyrimuose, patirtinio metodo taikymą edukacinėje veikloje ir t.t. Rimantas Vosylis jau yra keleto mokslinių publikacijų bendraautorius ir dalyvavo keliuose tarptautiniuose ir Lietuvos edukaciniuose projektuose.

 

 

Doktorantė Renata Garckija

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

 

 

 

Renata Garckija yra MRU Psichologijos instituto lektorė. VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros doktorantė. Jos interesų sritis yra vaikų, paauglių bei šeimos psichologija. Renata Garckija dirbo tyrėja moksliniame projekte „Bronchų astma sergančių vaikų psichologinio prisitaikymo ir tėvų auklėjimo stilių sąsajos“, yra parengusi kelias mokslines publikacijas bei pristačiusi pranešimus konferencijose apie šeimas, kurios augina lėtinėmis ligomis sergančius vaikus. Renata Garckija yra mokslinio – metodinio leidinio „Prekyba moterimis ir vaikais: metodiniai patarimai pedagogams. Prevencinės veiklos aspektai” bendraautorė.

 

 

Raminta Dumskytė

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

 

 

Raminta Dumskytė yra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto dėstytoja. Ji yra įgijusi klinikinės psichologijos magistro laipsnį VU. Domėjimosi sritys: ankstyvieji motinų ir kūdikių santykiai, paauglių tapatumas, pozityvi jaunimo raida. Šiuo metu dirba specialiste „POSIDEV“ longitudiniame tyrime.

 

Violeta Blažytė

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

 

 

Violeta Blažytė yra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto lektorė. Ji yra įgijusi sveikatos psichologijos magistro laipsnį. Domėjimosi sritys: sveikatos psichologija ir pozityvi jaunimo raida. Šiuo metu dirba specialiste longitudiniame „POSIDEV“ projekte. Taip pat dirba ir praktinį psichologo darbą: konsultuoja suaugusius ir paauglius.

 

Aušra Kuncaitė

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

 

 

 

Aušra Kuncaitė 2012 metais baigė Psichologijos studijas Mykolo Romerio universitete ir įgijo psichologijos bakalauro laipsnį. Šiuo metu tame pačiame Universitete tęsia magistrantūros studijas ir specializuojasi Teisės psichologijos srityje. Taip pat ji dirba Universiteto Psichologijos institute, kur turi galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su daugiau nei 50 dėstytojų psichologų. Ji padeda įgyvendinti projekto POSIDEV uždavinius ir tikslus vykdydama specialistės pareigas.

 

 

Dr. Ilona Kajokienė

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

 

 

Dr. Ilona Kajokienėyra MRU Psichologijos instituto dėstytoja. Kartu su kolegomis yra dalyvausi dvejuose mokslo projektuose, skirtuose paauglystės emocijų ir elgesio sunkumų analizei. Šiuo metu yra aktyviai įsitraukusi į POSIDEV projekto intervencinės programos gimnazistams PASIMATUOK SAVNORYSTĘ kūrimą bei įgyvendinimą. Jos interesų sritis apima kokybinių tyrimų metodologiją, o taip pat paauglių (ypač paauglių mergaičių) raidos ypatumus bei suaugusių žmonių asmenybės psichopatologiją. Ilona yra parengusi kelias mokslines publikacijas bei pristačiusi pranešimus Lietuvos ir užsienio mokslo konferencijose. Yra keleto mokslinių bei profesinių draugijų narė. Greta mokslinio darbo, turi ilgą psichoterapeutės darbo patirtį, ypač valgymų sutrikimų srityje

 

 

Doktorantė Goda Kaniušonytė

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

 

 

 

Goda Kaniušonytė yra Mykolo Romerio universiteto psichologijos instituto lektorė, doktorantė. Goda daugiausiai domini pozityvia jaunimo raida ir šeimos kontekstu. Goda yra dalyvavusi keliuose edukaciniuose projektuose, taip pat yra paskelbusi ne vieną straipsnį recenzuojamuose mokslo žurnaluose.

 

Doktorantė Inga Truskauskaitė-Kunevičienė

 

 

Psichologijos institutas

Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

 

 

 

Inga Truskauskaitė-Kunevičienėyra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos insituto lektorė ir doktorantė. Inga domisi intervencinėmis programomis bei savireguliacija paauglystės laikotarpyje. Inga jau yra dalyvavusi keliuose edukaciniuose projektuose, bei yra "Socio-emocinio mokymo" programos bendraautorė, o taip pat turi patirties vedant grupes vaikams ir paaugliams, bei teikiant supervizijas intervencinių programų lyderiams. Inga taip pat yra ir kelių mokslinių publikacijų bei pranešimų tarptautinėse konferencijose bendraautorė.

 

Joomla Templates by Joomla51.com